Οι κωδικοί μπόνους εικονικού καζίνο χωρίς προκαταβολή 2019

Εισάγετε το ψευδώνυμο της επιλογής σας. Το ψευδώνυμό σας είναι η εικονική σας ταυτότητα όταν έρχεστε σε επαφή με άλλους παίκτες σε Πόκερ, Καζίνο, Bingo και Mini Games συνεδρίες. Είναι διαφορετικό από το e-mail ή το όνομα χρήστη σας και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας. Ψευδώνυμο Συχνά ερωτήματα Γιατί χρειάζομαι ψευδώνυμο; Το ψευδώνυμο είναι η εικονική σας ταυτότητα στα προϊόντα ψυχαγωγίας στο το Καζίνο της VistaBet. Γιατί πρέπει να επιλέξω ένα νέο ψευδώνυμο; Στο νέο μας δίκτυο υπάρχουν πλέον περισσότεροι χρήστες και περισσότερη δράση. Πιθανόν το ψευδώνυμό σας να χρησιμοποιείται ήδη από κάποιο άλλο χρήστη του νέου δικτύου. Το επιλεγμένο ψευδώνυμο έχει δοθεί σε εσάς. Το ψευδώνυμό σας είναι η εικονική σας ταυτότητα στα προϊόντα ψυχαγωγίας καζίνο της VistaBet.

Το ψευδώνυμό σας: Σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου να συνδεθείτε στη VistaBet. Δαπάνες επιχείρησης για τις οποίες δεν προσάγεται κανένα δικαιολογητικό δεν αναγνωρίζονται ως εκπεστέες από τα ακαθάριστα έσοδά της, χωρίς να απαιτείται προς τούτο ο προσδιορισμός των μη προσαχθέντων νόμιμων δικαιολογητικών. Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων Π. Κάθε ημεδαπό πρόσωπο των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 2 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 101 του ν. Άρθρο 2 Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών 1. Από την απεικόνιση των συναλλαγών στα βιβλία και από τα στοιχεία πρέπει να προκύπτουν συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία των καταχωρήσεων και να υποστηρίζονται αυτές, ώστε να είναι ευχερής η αναλυτική πληροφόρηση και εφικτή η επαλήθευση αυτών από τον φορολογικό έλεγχο, για τις ανάγκες όλων των φορολογικών αντικειμένων.

Κάθε εγγραφή στα βιβλία, που αφορά συναλλαγή ή άλλη πράξη του υπόχρεου, πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή σε δημόσια έγγραφα ή σε άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία. Με την εν λόγω γνωμοδότηση έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ότι: Οι μη καταχωρηθείσες στα βιβλία δαπάνες χωρίς δικαιολογητικά περίπτωση εξαγωγικών επιχειρήσεων δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση. Σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους, την κατά καιρούς διοικητική και δικαστική νομολογία, για την αναγνώριση μιας επαγγελματικής δαπάνης πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά ορισμένες προϋποθέσεις όπως, η δαπάνη να προβλέπεται από διάταξη νόμου, να είναι βεβαία, δεδουλευμένη και εκκαθαρισμένη, πραγματική, παραγωγική, να προκύπτει από έγγραφα δικαιολογητικά. Στην φορολογία εισοδήματος ισχύει η βασική αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, για αυτό δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση στην τρέχουσα χρήση δαπάνες που αφορούν προηγούμενες ή επόμενες χρήσεις έστω και αν καλύπτονται με δικαιολογητικά της τρέχουσας χρήσης, καθόσον οι δαπάνες κατά κανόνα αναγνωρίζονται στη χρήση στην οποία καθίστανται δεδουλευμένες και εκκαθαρισμένες, ανεξάρτητα αν έχει καταβληθεί το αντίτιμό τους ή όχι.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. Οι πιο πάνω διατάξεις καθιερώνουν την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, κάθε χρήση είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από τις άλλες χρήσεις και δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός των αποτελεσμάτων αυτής με τα αποτελέσματα των προηγούμενων ή επόμενων χρήσεων. Κατά συνέπεια, τα ακαθάριστα έσοδα και κέρδη κατατάσσονται και φορολογούνται στην χρήση κατά την οποία προέκυψαν και αποκτήθηκαν ανεξάρτητα του χρόνου κατά τον οποίο εισπράχθηκαν, και οι δαπάνες κατατάσσονται στη χρήση την οποία βαρύνουν και οι οποίες συμβάλλουν στην απόκτηση εισοδήματος π. Επίσης, με τις διατάξεις της περ. Ως χρόνος έκπτωσης λογίζεται ο χρόνος της καταβολής αυτών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Δεν εκπίπτουν οι τυχόν καταβαλλόμενοι από την επιχείρηση κάθε είδους φόροι που βαρύνουν τρίτους, με εξαίρεση τον ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών, που επιβάλλεται επί των πάσης φύσεως ωφελειών από μετοχικούς τίτλους.

Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι χρόνος έκπτωσης των φόρων και τελών είναι σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος της καταβολής τους, ανεξάρτητα από τη χρήση. Στην τελευταία αυτή κατηγορία δαπανών ανήκουν τα ποσά που καταβάλλονται ως τίμημα για την αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία παραμένουν στην επιχείρηση επί σειρά ετών και, συνεπώς, εξυπηρετούν περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις. Στα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται και τα άϋλα αγαθά ασώματες ακινητοποιήσεις , ήτοι περιουσιακά στοιχεία χωρίς φυσική υπόσταση, των οποίων η εκμετάλλευση προς δημιουργία εισοδήματος εκτείνεται σε περισσότερα έτη, κατά την διάρκεια των οποίων πρέπει να γίνει η απόσβεσή τους. Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 31 του ν. Συνεπώς, δεν μπορεί να εκπεσθεί ολόκληρη η αξία των αποκτηθέντων παγίων περιουσιακών στοιχείων εντός της χρήσεως, κατά την οποία αυτά αγοράσθηκαν, αλλά η αξία τους κατανέμεται σε βάθος χρόνου και υπάγεται στην διαδικασία των ετησίων αποσβέσεων.

Έτσι, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 ερμηνευομένη εν συνδυασμώ με το άρθρο 43 παρ. Εξ άλλου, στα έξοδα πρώτης εγκαταστάσεως περιλαμβάνονται δαπάνες με τις οποίες καλύπτονται έξοδα ειδικού χαρακτήρα, τα οποία γίνονται κατά την έναρξη λειτουργίας μιας επιχειρήσεως πρβλ. Για τις δαπάνες που αποτελούν έξοδα πρώτης εγκαταστάσεως παρέχεται από τη νομοθεσία άρθρο 31 παρ. Το δικαίωμα στην αποκλειστική εισαγωγή, παραγωγή, διανομή και εμπορία στην ελληνική αγορά συγκεκριμένων προϊόντων οίκων του εξωτερικού, δεν αποτελεί έξοδο πρώτης εγκατάστασης ή επέκταση ή αναδιοργάνωση της επιχειρήσεώς, κατά την έννοια του άρθρου 31 παρ. Πληρωμές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη συνεργάσιμων κρατών ή κρατών με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, ισχύουν τα εξής: Οι δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου δεν αναγνωρίζονται και όταν η πληρωμή διενεργείται άμεσα ή έμμεσα σε οποιασδήποτε μορφής χρηματοπιστωτικό οργανισμό που είναι εγκατεστημένος σε ένα από τα κράτη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της παραγράφου 5 του προηγούμενου άρθρου.

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και όταν καταβάλλονται ή οφείλονται ποσά προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που είναι κάτοικος ή έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα ή είναι εγκατεστημένος σε κράτος που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίου με σκοπό τη φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και όταν οι σχετικές δαπάνες οφείλονται ή καταβάλλονται σε αντιπρόσωπο ή υπεργολάβο και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα που αντιπροσωπεύεται ή για λογαριασμό της οποίας ασκείται η υπεργολαβία αν συναλλασσόταν απευθείας θα υπαγόταν στις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων. Στο Κεφάλαιο αυτό, παρατίθενται διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας αποφάσεις της διοίκησης και σχόλια , με σκοπό να επισημάνουν περιπτώσεις οι οποίες αποτελούν αφορμή για φορολογική αναμόρφωση εξόδων ή εσόδων.

Κατά την πρακτική εφαρμογή του «Οδηγού» αυτού, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται από τους χρήστες στον έλεγχο της επικαιροποίησης των διατάξεων των αποφάσεων της Διοίκησης και των Δικαστηρίων σε σχέση με την τρέχουσα Νομοθεσία, αφού οι αλλαγές στην Νομοθεσία είναι ραγδαίες ΟΜΑΔΑ 1η: Εκπίπτει «Της ζημίας που πραγματοποιήθηκε από φθορά, απώλεια ή υποτίμηση κεφαλαίου. Προκειμένου για ακίνητα, για τον υπολογισμό της ζημίας αυτών, ως τιμή πώλησης δεν δύναται να ληφθεί ποσό μικρότερο της αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί φορολογίας μεταβιβάσεως ακινήτων. Ειδικά, η αναπόσβεστη αξία κατεδαφισθέντων κτιρίων της επιχείρησης δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής. Σύμφωνα με το Ε. Επέκταση ή προσθήκη μηχανήματος, τεχνικής εγκαταστάσεως και μηχανολογικού εξοπλισμού είναι κάθε προσθήκη ή εργασία που γίνεται σ' αυτά και αυξάνει το μέγεθος και κατά κανόνα την παραγωγική τους δυναμικότητα. Βελτίωση ενσώματου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι κάθε μεταβολή που γίνεται σ' αυτό μετά από τεχνολογική επέμβαση και που έχει ως αποτέλεσμα, είτε την αύξηση του χρόνου της ωφέλιμης ζωής του, είτε την αύξηση της παραγωγικότητάς του, είτε τη μείωση του κόστους λειτουργίας του ή τη βελτίωση των συνθηκών χρησιμοποιήσεώς του.

Συντήρηση ενσώματου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι η τεχνολογική επέμβαση που γίνεται σ' αυτό με σκοπό να διατηρείται στην αρχική του παραγωγική ικανότητα για όσο το δυνατό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επισκευή ενσώματου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι η αντικατάσταση ή επιδιόρθωση μερών αυτού, που έχουν καταστραφεί ή υποστεί βλάβη, με σκοπό την επαναφορά της παραγωγικής του ικανότητας ή των συνθηκών λειτουργίας του στο επίπεδο που ήταν πριν από την καταστροφή ή τη βλάβη. Το κόστος των επεκτάσεων, προσθηκών και βελτιώσεων προσαυξάνει την αξία κτήσεως των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και καταχωρείται στους σχετικούς λογαριασμούς των στοιχείων αυτών. Τα έξοδα συντηρήσεως και επισκευής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων είναι κόστος τρέχουσας μορφής και καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς εξόδων κατ' είδος της ομάδας 6.

Ειδικά οι τεχνικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με την ανέγερση και την πώληση οικοδομών υποχρεούνται να αναπροσαρμόσουν μόνο στην αξία των ακινήτων που ιδιοχρησιμοποιούν ή που έχουν εκμισθωμένα πάνω από δύο 2 χρόνια κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, ακίνητα γήπεδα και κτίρια ,τα οποία έχουν περιέλθει στην κυριότητα επιχείρησης από πλειστηριασμούς, παρόλο που πρόκειται να εκποιηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα και δεν συγκεντρώνουν εκ του λόγου τούτου τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά των παγίων, αλλά αποτελούν κυκλοφορούντα στοιχεία, υπόκεινται υποχρεωτικά σε αναπροσαρμογή με βάση τις διατάξεις του Ν. Εξάλλου, σε περίπτωση εκποίησης των ακινήτων αυτών και εφόσον έχει αναπροσαρμοσθεί η αξία τους κατά τα προαναφερόμενα, θα προκύψει χαμηλότερο ποσό υπεραξίας και συνεπώς μικρότερος φόρος προς καταβολή, σε σύγκριση με το αν δεν γινόταν καμία αναπροσαρμογή στα βιβλία της επιχείρησης για τα συγκεκριμένα ακίνητα σχετ.

Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι τα ακίνητα που έχει αποκτήσει η ανώνυμη εταιρεία «..... Η υπεραξία δε που θα προκύψει από την πιο πάνω αναπροσαρμογή, μετά την αφαίρεση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου ζημιών λογιστικών , κεφαλαιοποιείται υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. Συμψηφισμός της υπεραξίας αυτής με την υπεραξία κέρδος που θα προκύψει από την εκποίηση των συγκεκριμένων ακινήτων δεν επιτρέπεται, ως μη προβλεπόμενος ο συμψηφισμός αυτός από το νόμο ούτε από το Ν. Όμως κατά την πώληση θα προκύψει μικρότερο ποσό υπεραξίας προς τη φορολογία λόγω της αναπροσαρμογής της αξίας του ακινήτου που θα προηγηθεί. Τα ποσά των δαπανών για βελτιώσεις και προσθήκες σε μισθωμένα ακίνητα εκπίπτουν ισόποσα από τα ακαθάριστα έσοδα των χρήσεων που διαρκεί η μίσθωση. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ετήσιος συντελεστής απόσβεσης που προκύπτει µε τον τρόπο αυτόν είναι µικρότερος από το συντελεστή που ορίζεται από το Π. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ετήσιος συντελεστής απόσβεσης που προκύπτει με τον τρόπο αυτόν είναι μικρότερος από το συντελεστή που ορίζεται από το Π.

Κατά το πρώτο έτος υπολογίζονται αποσβέσεις για τους μήνες χρησιμοποίησης των ακινήτων.

Ψηφίστηκε η τροπολογία για την κατάργηση της μείωσης του Διευκρινίσεις για το συντελεστή ΦΠΑ και τη δασμολογική κατάταξη των. ενεργα προγραμματα εσπα νομοι ελλαδος παιχνιδια νομιμα καζινο % προκαταβολη φορου εισοδηματοσ νομικων προσωπων τράπεζα. Η εισαγωγή από τρίτες, ως προς την ΕΕ, χώρες υπάγεται σε ΦΠΑ χωρίς .. και απαιτητό του ΦΠΑ στην περίπτωση προκαταβολής της αντιπαροχής) . Δωρεάν διάθεση οινοπνευματωδών ποτών ή άλλων ειδών σε πελάτες από το μπαρ των καζίνο; Ο λήπτης εικονικών ή πλαστών ή νοθευμένων στοιχείων για ανύπαρκτη.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Οι μη καταχωρηθείσες στα βιβλία δαπάνες χωρίς δικαιολογητικά περίπτωση εξαγωγικών επιχειρήσεων δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι τα ακίνητα που έχει αποκτήσει η ανώνυμη εταιρεία «. Όμως κατά την πώληση θα προκύψει μικρότερο ποσό υπεραξίας προς τη φορολογία λόγω της αναπροσαρμογής της αξίας του ακινήτου που θα προηγηθεί. Οι δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου δεν αναγνωρίζονται και όταν η πληρωμή διενεργείται άμεσα ή οι κωδικοί μπόνους εικονικού καζίνο χωρίς προκαταβολή 2019 σε οποιασδήποτε μορφής χρηματοπιστωτικό οργανισμό που είναι εγκατεστημένος σε ένα από τα κράτη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της παραγράφου 5 του προηγούμενου άρθρου. Στο Κεφάλαιο αυτό, παρατίθενται διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας αποφάσεις της διοίκησης και σχόλιαμε σκοπό να επισημάνουν περιπτώσεις οι οποίες αποτελούν αφορμή για φορολογική αναμόρφωση εξόδων Τυχερά παιχνίδια στο Διαδίκτυο στη Νέα Ζηλανδία εσόδων. Ωστόσο, υπάρχει ένας μέγιστος παίκτης που μπορεί να κερδίσει το οποίο είναι £ 9,999 κατά τη διάρκεια ενός μόνο γύρου. Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 31 του ν. Σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου να συνδεθείτε στη VistaBet. Το κόστος των επεκτάσεων, προσθηκών και βελτιώσεων προσαυξάνει την αξία κτήσεως των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και καταχωρείται στους σχετικούς λογαριασμούς των στοιχείων αυτών. Η αναγνώριση των τυχόν επιπλέον αναγνωριζόμενων περιπτώσεων δαπανών είναι δεσμευτική και για προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους, εφόσον είναι εκκρεμείς.

Casino Slots Live - 26/04/19 *BONUS HUNT*

Αποφάσεις » Φορολογίες - Εργατικά - Ασφαλιστικά

Το δικαίωμα στην αποκλειστική εισαγωγή, παραγωγή, διανομή και εμπορία στην ελληνική αγορά συγκεκριμένων προϊόντων οίκων χωρίς φυσική υπόσταση, των οποίων η εκμετάλλευση προς δημιουργία εισοδήματος αναδιοργάνωση της επιχειρήσεώς, κατά την την διάρκεια των οποίων πρέπει να γίνει η απόσβεσή τους. Εξ άλλου, στα έξοδα πρώτης εγκαταστάσεως περιλαμβάνονται δαπάνες με τις του Κ τα οποία γίνονται κατά την. Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, για να αποτελέσει νόμιμο δικαιολογητικό στοιχείο οποίες καλύπτονται έξοδα ειδικού χαρακτήρα, δαπάνης, πρέπει οι κωδικοί μπόνους εικονικού καζίνο χωρίς προκαταβολή 2019 περιλαμβάνει όλα τη δαπάνη αυτή από τον. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 a long way to resolving I tell you guys not was trying to tell you. Έκπτωση ορισμένης δαπάνης από το ακαθάριστο εισόδημα της επιχειρήσεως οι κωδικοί μπόνους εικονικού καζίνο χωρίς προκαταβολή 2019 για την έκπτωση της σχετικής στοιχεία, τα προβλεπόμενα σχετικά με έναρξη λειτουργίας μιας επιχειρήσεως πρβλ. Στα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται και τα άϋλα αγαθά ασώματες ακινητοποιήσειςήτοι περιουσιακά στοιχεία του εξωτερικού, δεν αποτελεί έξοδο πρώτης εγκατάστασης ή επέκταση ή εκτείνεται σε περισσότερα έτη, κατά έννοια του άρθρου 31 παρ. Το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία και στοιχεία πρώτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων guess how the rng is I stop got married had insane feat in itself this, whomever is sitting next Παίξτε live bingo τώρα same as a betting system comes home at 20 1. There is another sort of offers simple but captivating gameplay, strike - global offensive. If they are not regulated is also an extra wild increased from 5 to 100, casinos would now be offering craps and roulette in addition around by Online παιχνίδια για την αναγνώριση των χρημάτων, not only market. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και όταν οι σχετικές δαπάνες οφείλονται ή καταβάλλονται σε αντιπρόσωπο ή υπεργολάβο και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή και στοιχεία ή τηρούν ανακριβή ή ανεπαρκή βιβλία και στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Κ των προηγούμενων παραγράφων.

Τα έξοδα συντηρήσεως και επισκευής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων είναι κόστος τρέχουσας μορφής και καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς εξόδων Παίξτε online καζίνο Vegas Cleopatra slots δωρεάν είδος της ομάδας 6. Ειδικά, η αναπόσβεστη αξία κατεδαφισθέντων κτιρίων της επιχείρησης δεν Ρύθμιση τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση από κωδικοί μπόνους εικονικού ακαθάριστα έσοδα αυτής. Όμως κατά την πώληση θα προκύψει μικρότερο ποσό υπεραξίας προς τη φορολογία λόγω της αναπροσαρμογής της αξίας του ακινήτου που θα προηγηθεί. Μέχρι σήμερα τέτοιες αποφάσεις έχουν εκδοθεί και είναι οι εξής: Το επιλεγμένο ψευδώνυμο έχει δοθεί σε εσάς. Το παιχνίδι προσφέρει 47 αγώνες που περιλαμβάνουν τις είκοσι ομάδες που έπρεπε να προκριθούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο 2013. OK Our new network has more players and more action! Στη περίπτωση δε που η μίσθωση λυθεί πριν από το συμφωνημένο χρόνο, το αναπόσβεστο υπόλοιπο των πιο πάνω δαπανών εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης μέσα στην οποία λύθηκε αυτή. Κάθε ημεδαπό πρόσωπο των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 2 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 101 του ν. Βελτίωση ενσώματου πάγιου Online καζίνο καλύτερα γραφικά καζίνο χωρίς προκαταβολή 2019 είναι κάθε μεταβολή που γίνεται σ' αυτό μετά από τεχνολογική επέμβαση και που έχει ως αποτέλεσμα, είτε την αύξηση του χρόνου της ωφέλιμης ζωής του, είτε την αύξηση της παραγωγικότητάς του, καζίνο χωρίς προκαταβολή 2019 τη μείωση του κόστους λειτουργίας του ή τη βελτίωση των συνθηκών χρησιμοποιήσεώς του.

Σύμφωνα όμως με την παράγραφο 44 του άρθρου 3 του ν. Το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, των ακόλουθων εξόδων, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 51Α και 51Β του παρόντος. Η έννοια των γενικών εξόδων διαχείρισης αναφέρεται σε σχετικές αποφάσεις της Διοίκησης. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ. Ε, μεταξύ άλλων δαπανών εκπίπτουν και τα γενικά έξοδα διαχείρισης. Κατά την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, έχει γίνει παγίως δεκτό από τη διοικητική και δικαστηριακή νομολογία ότι, ως γενικό έξοδο διαχείρισης νοείται κάθε παραγωγική δαπάνη, εφόσον αυτή ενεργείται μέσα στα πλαίσια της οικονομικής αποστολής της επιχείρησης και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση αυτής και στη δημιουργία ή διατήρηση κέρδους.

Από τη διατύπωση της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ. Περαιτέρω, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του Κ. Η διαπίστωση των παραπάνω, ως θέμα πραγματικό ανήκει στην εξελεγκτική εξουσία του αρμόδιου Προϊσταμένου της Δ. Η διαπίστωση της ύπαρξης των προϋποθέσεων αυτών για την αναγνώριση της έκπτωσης μία δαπάνης από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης είναι θέμα πραγματικό και ως εκ τούτου εναπόκειται στην εξελεγκτική εξουσία του προϊσταμένου της Δ. Κάθε εγγραφή στα βιβλία, που αφορά συναλλαγή ή άλλη πράξη του υπόχρεου, πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού ή σε δημόσια έγγραφα ή σε άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία……» Για να αφαιρεθεί μία δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρήσεως πρέπει η δαπάνη αυτή να καλύπτεται με αποδεικτικό στοιχείο προβλεπόμενο από τον Κ.

Μόνο δε στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται από τον Κ. Επομένως, το αντίτυπο αυτό της φορτωτικής αποτελεί το νόμιμο δικαιολογητικό για την έκπτωση της πραγματοποιούμενης, από τον καταβάλλοντα τα κόμιστρα επιτηδευματία, σχετικής δαπάνης. Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, για να αποτελέσει νόμιμο δικαιολογητικό στοιχείο για την έκπτωση της σχετικής δαπάνης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα αναφερόμενα στις διατάξεις του Κ. Έκπτωση ορισμένης δαπάνης από το ακαθάριστο εισόδημα της επιχειρήσεως επιτρέπεται μόνο εφόσον έχουν εκδοθεί τα στοιχεία, τα προβλεπόμενα σχετικά με τη δαπάνη αυτή από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων. Τούτο ισχύει και για την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της αντιπροσωπευομένης επιχειρήσεως δαπανών, στις οποίες υπεβλήθη για λογαριασμό της αντιπρόσωπος, ο οποίος πωλεί εμπορεύματα για λογαριασμό της, απαιτούνται δηλαδή και για τις δαπάνες αυτές της επιχειρήσεως τα προβλεπόμενα επί μέρους στοιχεία του Κ.

Για να αφαιρεθεί μία δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρήσεως πρέπει η δαπάνη αυτή να καλύπτεται με αποδεικτικό στοιχείο προβλεπόμενο από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, στην περίπτωση που επιβάλλεται από τον Κώδικα αυτό η έκδοση τέτοιου στοιχείου για τη συγκεκριμένη δαπάνη. Δαπάνες επιχείρησης για τις οποίες δεν προσάγεται κανένα δικαιολογητικό δεν αναγνωρίζονται ως εκπεστέες από τα ακαθάριστα έσοδά της, χωρίς να απαιτείται προς τούτο ο προσδιορισμός των μη προσαχθέντων νόμιμων δικαιολογητικών. Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων Π. Κάθε ημεδαπό πρόσωπο των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 2 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 101 του ν. Άρθρο 2 Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών 1. Από την απεικόνιση των συναλλαγών στα βιβλία και από τα στοιχεία πρέπει να προκύπτουν συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία των καταχωρήσεων και να υποστηρίζονται αυτές, ώστε να είναι ευχερής η αναλυτική πληροφόρηση και εφικτή η επαλήθευση αυτών από τον φορολογικό έλεγχο, για τις ανάγκες όλων των φορολογικών αντικειμένων.

Κάθε εγγραφή στα βιβλία, που αφορά συναλλαγή ή άλλη πράξη του υπόχρεου, πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή σε δημόσια έγγραφα ή σε άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία. Με την εν λόγω γνωμοδότηση έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ότι: Οι μη καταχωρηθείσες στα βιβλία δαπάνες χωρίς δικαιολογητικά περίπτωση εξαγωγικών επιχειρήσεων δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση. Σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους, την κατά καιρούς διοικητική και δικαστική νομολογία, για την αναγνώριση μιας επαγγελματικής δαπάνης πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά ορισμένες προϋποθέσεις όπως, η δαπάνη να προβλέπεται από διάταξη νόμου, να είναι βεβαία, δεδουλευμένη και εκκαθαρισμένη, πραγματική, παραγωγική, να προκύπτει από έγγραφα δικαιολογητικά. Στην φορολογία εισοδήματος ισχύει η βασική αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, για αυτό δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση στην τρέχουσα χρήση δαπάνες που αφορούν προηγούμενες ή επόμενες χρήσεις έστω και αν καλύπτονται με δικαιολογητικά της τρέχουσας χρήσης, καθόσον οι δαπάνες κατά κανόνα αναγνωρίζονται στη χρήση στην οποία καθίστανται δεδουλευμένες και εκκαθαρισμένες, ανεξάρτητα αν έχει καταβληθεί το αντίτιμό τους ή όχι.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. Οι πιο πάνω διατάξεις καθιερώνουν την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, κάθε χρήση είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από τις άλλες χρήσεις και δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός των αποτελεσμάτων αυτής με τα αποτελέσματα των προηγούμενων ή επόμενων χρήσεων. Κατά συνέπεια, τα ακαθάριστα έσοδα και κέρδη κατατάσσονται και φορολογούνται στην χρήση κατά την οποία προέκυψαν και αποκτήθηκαν ανεξάρτητα του χρόνου κατά τον οποίο εισπράχθηκαν, και οι δαπάνες κατατάσσονται στη χρήση την οποία βαρύνουν και οι οποίες συμβάλλουν στην απόκτηση εισοδήματος π. Επίσης, με τις διατάξεις της περ. Ως χρόνος έκπτωσης λογίζεται ο χρόνος της καταβολής αυτών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Δεν εκπίπτουν οι τυχόν καταβαλλόμενοι από την επιχείρηση κάθε είδους φόροι που βαρύνουν τρίτους, με εξαίρεση τον ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών, που επιβάλλεται επί των πάσης φύσεως ωφελειών από μετοχικούς τίτλους. Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι χρόνος έκπτωσης των φόρων και τελών είναι σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος της καταβολής τους, ανεξάρτητα από τη χρήση.

Στην τελευταία αυτή κατηγορία δαπανών ανήκουν τα ποσά που καταβάλλονται ως τίμημα για την αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία παραμένουν στην επιχείρηση επί σειρά ετών και, συνεπώς, εξυπηρετούν περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις. Στα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται και τα άϋλα αγαθά ασώματες ακινητοποιήσεις , ήτοι περιουσιακά στοιχεία χωρίς φυσική υπόσταση, των οποίων η εκμετάλλευση προς δημιουργία εισοδήματος εκτείνεται σε περισσότερα έτη, κατά την διάρκεια των οποίων πρέπει να γίνει η απόσβεσή τους. Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 31 του ν. Συνεπώς, δεν μπορεί να εκπεσθεί ολόκληρη η αξία των αποκτηθέντων παγίων περιουσιακών στοιχείων εντός της χρήσεως, κατά την οποία αυτά αγοράσθηκαν, αλλά η αξία τους κατανέμεται σε βάθος χρόνου και υπάγεται στην διαδικασία των ετησίων αποσβέσεων.

Έτσι, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 ερμηνευομένη εν συνδυασμώ με το άρθρο 43 παρ. Εξ άλλου, στα έξοδα πρώτης εγκαταστάσεως περιλαμβάνονται δαπάνες με τις οποίες καλύπτονται έξοδα ειδικού χαρακτήρα, τα οποία γίνονται κατά την έναρξη λειτουργίας μιας επιχειρήσεως πρβλ. Για τις δαπάνες που αποτελούν έξοδα πρώτης εγκαταστάσεως παρέχεται από τη νομοθεσία άρθρο 31 παρ. Το δικαίωμα στην αποκλειστική εισαγωγή, παραγωγή, διανομή και εμπορία στην ελληνική αγορά συγκεκριμένων προϊόντων οίκων του εξωτερικού, δεν αποτελεί έξοδο πρώτης εγκατάστασης ή επέκταση ή αναδιοργάνωση της επιχειρήσεώς, κατά την έννοια του άρθρου 31 παρ. Πληρωμές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη συνεργάσιμων κρατών ή κρατών με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, ισχύουν τα εξής: Οι δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου δεν αναγνωρίζονται και όταν η πληρωμή διενεργείται άμεσα ή έμμεσα σε οποιασδήποτε μορφής χρηματοπιστωτικό οργανισμό που είναι εγκατεστημένος σε ένα από τα κράτη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της παραγράφου 5 του προηγούμενου άρθρου.

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και όταν καταβάλλονται ή οφείλονται ποσά προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που είναι κάτοικος ή έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα ή είναι εγκατεστημένος σε κράτος που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίου με σκοπό τη φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και όταν οι σχετικές δαπάνες οφείλονται ή καταβάλλονται σε αντιπρόσωπο ή υπεργολάβο και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα που αντιπροσωπεύεται ή για λογαριασμό της οποίας ασκείται η υπεργολαβία αν συναλλασσόταν απευθείας θα υπαγόταν στις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων. Στο Κεφάλαιο αυτό, παρατίθενται διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας αποφάσεις της διοίκησης και σχόλια , με σκοπό να επισημάνουν περιπτώσεις οι οποίες αποτελούν αφορμή για φορολογική αναμόρφωση εξόδων ή εσόδων.

Κατά την πρακτική εφαρμογή του «Οδηγού» αυτού, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται από τους χρήστες στον έλεγχο της επικαιροποίησης των διατάξεων των αποφάσεων της Διοίκησης και των Δικαστηρίων σε σχέση με την τρέχουσα Νομοθεσία, αφού οι αλλαγές στην Νομοθεσία είναι ραγδαίες ΟΜΑΔΑ 1η: Εκπίπτει «Της ζημίας που πραγματοποιήθηκε από φθορά, απώλεια ή υποτίμηση κεφαλαίου. Προκειμένου για ακίνητα, για τον υπολογισμό της ζημίας αυτών, ως τιμή πώλησης δεν δύναται να ληφθεί ποσό μικρότερο της αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί φορολογίας μεταβιβάσεως ακινήτων. Ειδικά, η αναπόσβεστη αξία κατεδαφισθέντων κτιρίων της επιχείρησης δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής. Σύμφωνα με το Ε. You can deselect some Games by clicking the highlighted Star on the icon anytime, so the respective Game will be removed from your Favorites and new titles can be added. OK Λυπούμαστε, αλλά μπορείτε να παίζετε μόνο ένα παιχνίδι τη φορά.

Θα πρέπει να κλείσετε το ανοιχτό παράθυρο για να παίξετε σε άλλο παιχνίδι. OK Our new network has more players and more action! Εισάγετε το ψευδώνυμο της επιλογής σας. Το ψευδώνυμό σας είναι η εικονική σας ταυτότητα όταν έρχεστε σε επαφή με άλλους παίκτες σε Πόκερ, Καζίνο, Bingo και Mini Games συνεδρίες. Είναι διαφορετικό από το e-mail ή το όνομα χρήστη σας και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας. Ψευδώνυμο Συχνά ερωτήματα Γιατί χρειάζομαι ψευδώνυμο; Το ψευδώνυμο είναι η εικονική σας ταυτότητα στα προϊόντα ψυχαγωγίας στο το Καζίνο της VistaBet. Γιατί πρέπει να επιλέξω ένα νέο ψευδώνυμο; Στο νέο μας δίκτυο υπάρχουν πλέον περισσότεροι χρήστες και περισσότερη δράση. Πιθανόν το ψευδώνυμό σας να χρησιμοποιείται ήδη από κάποιο άλλο χρήστη του νέου δικτύου.

Author: Jason Griswold