Στοιχεία καζίνο

Για να τηρείται η κανονιστική προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο παιγνίων του Καζίνο και για την συμμετοχή στην διεξαγωγή των τυχερών παιχνιδιών. Ειδικά για τη χορήγηση ηλεκτρονικής ψηφιακής κάρτας μέλους η οποία χρησιμοποιείται στη συνέχεια για την είσοδο και τη συμμετοχή των πελατών στα τυχερά παίγνια, σύμφωνα με την ισχύουσα περί τα Καζίνο νομοθεσία και τις διατάξεις της Κ. Στην κάρτα αναγράφεται ο αύξων αριθμός της, το όνομα και το επώνυμο του πελάτη καθώς και ο αριθμός μέλους που ο πελάτης έλαβε κατά την εγγραφή του στην Υποδοχή του Καζίνο και σε αυτήν καταχωρούνται ηλεκτρονικά πιστώνονται , τα χρηματικά ποσά που κατέβαλε ο κάτοχός της στο Ταμείο του Καζίνο για την αγορά πόντων αξίας, με τους οποίους θα συμμετέχει στη διεξαγωγή ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών. Στην ίδια κάρτα πιστώνονται και χρηματικά ποσά που παρέχονται ως δώρο στον κάτοχο της κάρτας από ελευθεριότητα της επιχείρησης του Καζίνο, τα οποία είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν-αναλωθούν αποκλειστικά για τη διεξαγωγή παιχνιδιών στα ηλεκτρονικά μηχανήματα και δεν είναι δυνατόν να εξαργυρωθούν σε Ταμείο του Καζίνο.

Στην κάρτα αυτή, χρεοπιστώνονται οι ηλεκτρονικές δοσοληψίες του πελάτη, όπως αυτές λαμβάνουν χώρα στα διάφορα μηχανήματα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών του Καζίνο. Η εξαργύρωση πιστωτικού χρηματικού υπολοίπου της κάρτας γίνεται στο Ταμείο του Καζίνο ύστερα από έλεγχο ταυτοπροσωπίας του πελάτη-κατόχου της κάρτας ή από τα ειδικά μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών info kiosks που είναι εγκατεστημένα εντός του χώρου παιγνίων. Αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση και τη φύλαξη της κάρτας είναι ο κάτοχός της και το καζίνο δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας. Μετά την υποβολή της Δήλωσης Απώλειας το Καζίνο απενεργοποιεί προσωρινά την κάρτα και εντός 48 ωρών ελέγχει τα ηλεκτρονικά δεδομένα της κάρτας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος. Εφόσον στην κάρτα υπάρχει πιστωτικό χρηματικό υπόλοιπο οποιασδήποτε μορφής, ο πελάτης μετά την πάροδο των 48 ωρών δύναται να προσέλθει ο ίδιος στο Καζίνο, ώστε να γίνει η μεταφορά του υπολοίπου της απολεσθείσας κάρτας σε άλλη, νεοεκδιδόμενη κάρτα.

Μετά τη διαδικασία αυτή, η παλαιά κάρτα ακυρώνεται οριστικά. Κάθε πελάτης που συμμετέχει στη διεξαγωγή ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, δύναται οικιοθελώς να εισάγει την κάρτα του στην ειδική υποδοχή του μηχανήματος, προκειμένου περαιτέρω να συμμετέχει και στο αυτοματοποιημένο πρόγραμμα καταμέτρησης πόντων του Καζίνο. Η ίδια διαδικασία ισχύει και για  κάθε πελάτη που οικιοθελώς αποφασίζει να συμμετέχει σε παρόμοιο πρόγραμμα καταμέτρησης πόντων στα επιτραπέζια τυχερά παίγνια, αφού προηγουμένως ο ίδιος παραδώσει την κάρτα του, ώστε τα στοιχεία του να καταχωρηθούν στο πρόγραμμα αυτό. Η δημιουργία και η προσαύξηση του πλήθους των πόντων, δεν έχει σχέση, ούτε εξαρτάται από τα ποσά που δύνανται να κερδηθούν ή να απολεσθούν από τη συμμετοχή των πελατών στα τυχερά παίγνια ηλεκτρονικά μηχανήματα ή και τραπέζια τυχερών παιχνιδιών. Κάθε πελάτης έχει δυνατότητα πρόσβασης στο αρχείο ποντοδοσίας και ενημέρωσης για τους πόντους που έχει συλλέξει και για τις δωρεάν υπηρεσίες ή προϊόντα με τα οποία δύναται να ανταλλάξει τους πόντους του.

Για να επιτρέπεται η συμμετοχή ή η παρουσία σε διεξαγωγή διαγωνισμού τουρνουά πόκερ, η οποία δύναται να βιντεοσκοπείται και να δημοσιοποιείται μέσω εκπομπής. Για τη δημιουργία και εγγραφή των πελατών στο πρόγραμμα πιστότητας, ώστε με τη σύμφωνη γνώμη και συγκατάθεσή τους, να είναι δυνατή η κατάρτιση προφίλ και περαιτέρω, να παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας και ενημέρωσής των για τις τρέχουσες εμπορικές ενέργειες marketing και προωθητικές για δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς, κληρώσεις, εκδηλώσεις ψυχαγωγίας και δωρεάν παροχές. Ο τρόπος επικοινωνίας εξαρτάται από την ειδική επιλογή του κάθε πελάτη όπως αυτή προκύπτει από τη γραπτή συγκατάθεσή του και τέλος, Για τη δημιουργία αρχείων στατιστικής παρακολούθησης και την εξαγωγή συμπερασμάτων, με σκοπό την επιλογή βέλτιστων εμπορικών πρακτικών ικανοποίησης και ανταμοιβής των πελατών. Δήλωση νομιμότητας επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων Η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που γίνεται κατά την είσοδο των πελατών στο καζίνο καθώς και η παροχή των κάθε είδους υπηρεσιών μας προς αυτούς, στηρίζεται στη σχέση πελάτη και παρόχου τυχερών παιγνίων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και δεν τίθεται θέμα νομιμότητας για την επεξεργασία τους ή προαιρετικής επιλογής για τα ανωτέρω αναφερόμενα ως υποχρεωτικά στοιχεία.

Η συλλογή και η επεξεργασία των προαιρετικών στοιχείων προσωπικών δεδομένων που γίνεται για εμπορικούς σκοπούς, στηρίζεται στη γραπτή συγκατάθεση των πελατών μας για τους σκοπούς που έχουν  ήδη αναφερθεί και κατόπιν αυτού, ομοίως δεν τίθεται θέμα νομιμότητας για την επεξεργασία τους, καθόσον ήδη κάθε πελάτης έχει επαρκώς ενημερωθεί. Περαιτέρω, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι νόμιμη εφόσον επιβάλλεται για σκοπούς γενικότερου εννόμου συμφέροντος ή για σκοπούς εναρμόνισης της λειτουργίας μας προς την Εθνική ή και την Κοινοτική  νομοθεσία. Δήλωση χρόνου διατήρησης των προσωπικών δεδομένων Τα υποχρεωτικά προσωπικά δεδομένα διατηρούνται σε ψηφιακά αρχεία για αόριστο χρονικό διάστημα, καθόσον η Εθνική μας νομοθεσία επιβάλλει την διαχρονική τήρησή τους. Τα προαιρετικά προσωπικά δεδομένα ομοίως διατηρούνται σε ψηφιακά αρχεία για  χρονικό διάστημα, ή μέχρι τη χρονική στιγμή που κάθε πελάτης προβεί σε τυχόν άρση της συγκατάθεσής του προς το Καζίνο.

Κάθε πελάτης έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση της διατήρησης και της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων και δύναται να λαμβάνει γνώση μετά την υποβολή σχετικού γραπτού αιτήματός του. Δήλωση προστασίας και εγγύησης ασφάλειας προσωπικών δεδομένων Τα υποχρεωτικά προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους πελάτες στο Καζίνο, καταχωρούνται σε μηχανογραφικά συστήματα τα οποία έχουν λάβει από την αρμόδια Εποπτική και Ελεγκτική Αρχή των Καζίνο, άδεια καταλληλότητας για τη χρήση τους από τις επιχειρήσεις Καζίνο. Τα συστήματα αυτά, παρέχουν επαρκή διασφάλιση και χρησιμοποιούνται από ειδικά εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους χρήστες , ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή προστασία των δεδομένων που καταγράφονται, στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον. Η ίδια δεοντολογία ασφάλειας εφαρμόζεται και για τα προαιρετικά προσωπικά δεδομένα.

Η ασφάλεια και η προστασία όλων των δεδομένων ενισχύεται με τη χρήση και συνύπαρξη πρόσθετων προγραμμάτων ασφάλειας αυτών. Περαιτέρω, εφαρμόζουμε αυστηρά οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες προστασίας των προσωπικών δεδομένων από ενδεχόμενη αλλοίωση, απώλεια, μη προβλεπόμενη ή παράνομη επεξεργασία, αφενός με την εγκατάσταση των διακομιστών-εξυπηρετητών servers σε χώρους κτιριακής εγκατάστασης όπου επιτρέπεται περιορισμένη και ελεγχόμενη πρόσβαση και αφετέρου με την χορήγηση περιορισμένων δικαιωμάτων των χρηστών, στο απολύτως ελάχιστα αναγκαίο επίπεδο πρόσβασης. Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς; Ονοματεπώνυμο. Συλλέγουμε το όνομα και το επώνυμο των πελατώνμας κατά την εγγραφή ή την επανεγγραφή τους ως μέλη στην περίπτωση αυτή και το όνομα πατρός , όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τις υπηρεσίες μας, όταν κάνουν εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο newsletter ή όταν συμμετέχουν στους διαγωνισμούς, στις κληρώσεις, καθώς και στις διάφορες προωθητικές μας ενέργειες.

Ημερομηνία γέννησης και εθνικότητα. Συλλέγουμε την ημερομηνία γέννησης και την εθνικότητα των πελατών μας κατά την εγγραφή ή την επανεγγραφή τους ως μέλη. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail. Συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πελατών μαςκατά την εγγραφή ή την επανεγγραφή τους ως μέλη, όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τις υπηρεσίες μας, όταν κάνουν εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο newsletter ή όταν συμμετέχουν στους διαγωνισμούς, στις κληρώσεις καθώς και στις διάφορες προωθητικές μας ενέργειες. Λοιπά στοιχεία. Συλλέγουμε κάποια επιπλέον στοιχεία όπως για παράδειγμα τον αριθμό τηλεφώνου, στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης κ. Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε τον αριθμό πινακίδας οχήματος για λόγους ασφαλείας και ενημέρωσης των πελατών κατά τη διάρκεια στάθμευσης των οχημάτων τους στους ειδικούς χώρους του καζίνο.

Στοιχεία προμηθευτών. Συλλέγουμε την επωνυμία, τη διεύθυνση της έδρας, τα ονόματα όνομα, επώνυμο των υπαλλήλων, στελεχών και νομίμων εκπροσώπων των προμηθευτών μας, τις εταιρικές τους διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail , καθώς και τα εταιρικά τους τηλέφωνα, με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση και διεκπεραίωση των απαιτούμενων κατά τη συνεργασία μας εμπορικών υποθέσεων, καθώς και για σκοπούς της προβλεπόμενης από τον νόμο ορθής και πλήρους τιμολόγησης. Στοιχεία εμπορικών συναλλαγών. Συλλέγουμε τα απολύτως αναγκαία φορολογικά και συναφή στοιχεία των συναλλασομένων με την εταιρεία μας φυσικών και νομικών προσώπων προμηθευτές, πελάτες και συνεργάτες που είναι απαραίτητα για την διεκπεραίωση των οικονομικών μεταξύ μας συναλλαγών τιμολόγηση και εξόφληση.

Για παράδειγμα τον ΑΦΜ, το όνομα της Δ. Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο περιορισμού των δικαιωμάτων διατήρησης της εχεμύθειας των προσωπικών σας δεδομένων και ελευθεριών σας με το να μη συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα; Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω της αίτησης εγγραφής κατά την πρώτη επίσκεψή σας στο καζίνο, όταν εκφράζετε το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες μας, όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας, ή όταν κάνετε εγγραφή στο newsletterμας. Δεν διαθέτουμε προς πώληση τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν και τα μοιραζόμαστε μόνο με τρίτους, στα πλαίσια απολύτως ελεγχόμενης και ασφαλούς διαδικασίας,   με αποκλειστικό σκοπό αυτά να διευκολύνουν και να βελτιώσουν την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς. Πώς χρησιμοποιούμε επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα; Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς: Παροχή των υπηρεσιών μας.

Είσοδος των πελατών στους χώρους του καζίνο και συμμετοχή σε παιχνίδια, περιλαμβανομένης της συμμετοχής σε υπό βιντεοσκόπηση τουρνουά πόκερ. Συμμετοχή σε κληρώσεις και διαγωνισμούς, ενημέρωση και προώθηση διαφημιστικού υλικού μέσω SMSή e-mail, e-mailsπου στέλνουμε περιοδικά σε όσους έχουν κάνει εγγραφή στο newsletterμας. Στη λίστα προσώπων που στέλνουμε newslettersμπορεί να προσθέσουμε και εκείνους που μας δίνουν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους κατά την επικοινωνία μας και που μας δηλώνουν ότι επιθυμούν να λαμβάνουν newsletters. Σε κάθε newsletterδίνεται η δυνατότητα στον παραλήπτη να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει άλλα newslettersαπό εμάς. Κατάρτιση προφίλ των πελατών μας από τη συμμετοχή τους σε παιχνίδια με σκοπό την επιβράβευσή τους και την απονομή πόντων και παροχών.

Συλλογή στοιχείων προς κατάρτιση στατιστικών αναλύσεων. Συλλογή στοιχείων με στόχο τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς, παιχνίδια, προωθητικές ενέργειες, τουρνουά βάση κριτηρίων αναρτημένων κανονισμών. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για την είσοδό σας στους χώρους του καζίνο και η παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς βασίζεται στη μεταξύ μας πελατειακή σχέση καθώς και στις σχετικές κανονιστικές και νομικές υποχρεώσεις των καζίνο έναντι της εποπτικής αρχής ΕΕΕΠ. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τουλάχιστον δέκα 10 έτη σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των καζίνο. Διατηρούμε προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με προμηθευτές και λοιπούς συνεργάτες μας για τουλάχιστον δεκαπέντε 15 χρόνια προκειμένου να μπορούμε να εκπληρώνουμε την υποχρέωσή μας να διατηρούμε ακριβή αρχεία για φορολογικές ή άλλες διοικητικές αρχές.

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που έκαναν εγγραφή στα newslettersή έδωσαν το κινητό τους τηλέφωνο για αποστολή smsή τηλεφωνική επικοινωνία, με στόχο τη συμμετοχή τους στις διάφορες προωθητικές μας ενέργειες μέχρι τα πρόσωπα αυτά να μας δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν πλέον να λαμβάνουν από εμάς newslettersή smsή την τηλεφωνική επικοινωνία με στόχο την ενημέρωση στα πλαίσια των διαφημιστικών και προωθητικών μας ενεργειών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού και για πόσο καιρό διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Έχουμε ότι χρειάζεστε για να βρείτε τα καλύτερα διαδικτυακά καζίνο στην Κύπρο. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας αναλύει τα Κυπριακά καζίνο. Έχουμε πληροφορίες για τα μεγαλύτερα μπόνους, τις πιο αξιόπιστες εταιρίες, και τις διάφορες επιλογές πληρωμής για Κυπριακά καζίνο. Οι αξιολογήσεις μας θα σας βοηθήσουν να αποφασίσετε που θα παίξετε, οι Οδηγοί μας θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τα παιχνίδια και η ανάλυση των μπόνους θα σας παραθέσει όλες τις διαθέσιμες επιλογές. Διαδικτυακή Δράση και Ανταμοιβές Σας δίνουμε τις πληροφορίες που χρειάζεστε για τα διάφορα μπόνους που υπάρχουν για Κύπριους παίκτες, το λογισμικό που χρησιμοποιεί κάθε καζίνο, και αξιολογούμε όλο το πακέτο που προσφέρει κάθε καζίνο. Η εξέλιξη είναι ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός, και ο τομέας των διαδικτυακών καζίνο δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Από τη στιγμή που τα τυχερά παιχνίδια άρχισαν να παίζονται στο διαδίκτυο, παρατηρήθηκε τεράστιο ενδιαφέρον από τον κόσμο. Ένας μεγάλος αριθμός Κυπρίων, οι οποίοι μπορεί να μην είχαν επισκεφτεί επίγειο καζίνο ποτέ στη ζωή τους είχαν πλέον τη δυνατότητα να κερδίσουν τον κρουπιέρη στο Μπλακτζάκ, η να γυρίσουν τον τροχό της ρουλέτας.

Οι κουλοχέρηδες είναι διαθέσιμοι 24 ώρες το 24ωρο, κάθε μέρα, και τα παιχνίδια με Ζωντανό Κρουπιέρη συνδυάζουν τους δύο κόσμους. Ακόμα και παλιοί παίκτες ακολουθούν τον δρόμο των διαδικτυακών καζίνο, καθώς οι ψηφιακές τους πόρτες είναι πάντα ανοικτές. Μπορείτε να απολαύσετε τα παιχνίδια που αγαπάτε από οποιαδήποτε συσκευή, όποια στιγμή θέλετε, από όπου θέλετε. Στα πλαίσια αυτά ενδέχεται κατά την είσοδο οχημάτων στους χώρους στάθμευσης του Καζίνο, να αποτυπώνεται ο αριθμός κυκλοφορίας των Δήλωση για τον τρόπο συλλογής των προσωπικών δεδομένων των πελατών του Καζίνο Συλλέγουμε τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα κάθε πελάτη με βάση την αίτηση που συμπληρώνει και υπογράφει κατά την πρώτη του επίσκεψη εγγραφή στο Καζίνο, κατά την επίσκεψή του στην επίσημη ιστοσελίδα μας, όταν κάνει εγγραφή στο ψηφιακό ενημερωτικό δελτίο του Καζίνο newsletter , όταν λαμβάνει μέρος και συμμετέχει σε διάφορες προωθητικές ενέργειες κληρώσεις, διαγωνισμούς, παιχνίδια δεξιοτήτων και ψυχαγωγίας και σε κάθε περίπτωση οιουδήποτε είδους υποβολής γραπτής ή ηλεκτρονικής εγγραφής δήλωση ενδιαφέροντος και συγκατάθεσης.

Δηλώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας στα πλαίσια αυστηρά ελεγχόμενης και ασφαλούς διαδικασίας είναι απολύτως διασφαλισμένα και δεν αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης ή πώλησής τους σε τρίτους. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιοριστικά περιγράφονται ανωτέρω στην παρούσα δήλωσή μας και αναλυτικότερα περιγράφονται κατωτέρω Δήλωση για τον τρόπο χρήσης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των πελατών Καζίνο Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας, όπως έχουν κατά τα ανωτέρω συγκεντρωθεί, χρησιμοποιούνται: Για να τηρείται η κανονιστική προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο παιγνίων του Καζίνο και για την συμμετοχή στην διεξαγωγή των τυχερών παιχνιδιών. Ειδικά για τη χορήγηση ηλεκτρονικής ψηφιακής κάρτας μέλους η οποία χρησιμοποιείται στη συνέχεια για την είσοδο και τη συμμετοχή των πελατών στα τυχερά παίγνια, σύμφωνα με την ισχύουσα περί τα Καζίνο νομοθεσία και τις διατάξεις της Κ.

Στην κάρτα αναγράφεται ο αύξων αριθμός της, το όνομα και το επώνυμο του πελάτη καθώς και ο αριθμός μέλους που ο πελάτης έλαβε κατά την εγγραφή του στην Υποδοχή του Καζίνο και σε αυτήν καταχωρούνται ηλεκτρονικά πιστώνονται , τα χρηματικά ποσά που κατέβαλε ο κάτοχός της στο Ταμείο του Καζίνο για την αγορά πόντων αξίας, με τους οποίους θα συμμετέχει στη διεξαγωγή ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών. Στην ίδια κάρτα πιστώνονται και χρηματικά ποσά που παρέχονται ως δώρο στον κάτοχο της κάρτας από ελευθεριότητα της επιχείρησης του Καζίνο, τα οποία είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν-αναλωθούν αποκλειστικά για τη διεξαγωγή παιχνιδιών στα ηλεκτρονικά μηχανήματα και δεν είναι δυνατόν να εξαργυρωθούν σε Ταμείο του Καζίνο. Στην κάρτα αυτή, χρεοπιστώνονται οι ηλεκτρονικές δοσοληψίες του πελάτη, όπως αυτές λαμβάνουν χώρα στα διάφορα μηχανήματα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών του Καζίνο.

Η εξαργύρωση πιστωτικού χρηματικού υπολοίπου της κάρτας γίνεται στο Ταμείο του Καζίνο ύστερα από έλεγχο ταυτοπροσωπίας του πελάτη-κατόχου της κάρτας ή από τα ειδικά μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών info kiosks που είναι εγκατεστημένα εντός του χώρου παιγνίων. Αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση και τη φύλαξη της κάρτας είναι ο κάτοχός της και το καζίνο δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας. Μετά την υποβολή της Δήλωσης Απώλειας το Καζίνο απενεργοποιεί προσωρινά την κάρτα και εντός 48 ωρών ελέγχει τα ηλεκτρονικά δεδομένα της κάρτας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος. Εφόσον στην κάρτα υπάρχει πιστωτικό χρηματικό υπόλοιπο οποιασδήποτε μορφής, ο πελάτης μετά την πάροδο των 48 ωρών δύναται να προσέλθει ο ίδιος στο Καζίνο, ώστε να γίνει η μεταφορά του υπολοίπου της απολεσθείσας κάρτας σε άλλη, νεοεκδιδόμενη κάρτα. Μετά τη διαδικασία αυτή, η παλαιά κάρτα ακυρώνεται οριστικά. Κάθε πελάτης που συμμετέχει στη διεξαγωγή ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, δύναται οικιοθελώς να εισάγει την κάρτα του στην ειδική υποδοχή του μηχανήματος, προκειμένου περαιτέρω να συμμετέχει και στο αυτοματοποιημένο πρόγραμμα καταμέτρησης πόντων του Καζίνο.

Η ίδια διαδικασία ισχύει και για  κάθε πελάτη που οικιοθελώς αποφασίζει να συμμετέχει σε παρόμοιο πρόγραμμα καταμέτρησης πόντων στα επιτραπέζια τυχερά παίγνια, αφού προηγουμένως ο ίδιος παραδώσει την κάρτα του, ώστε τα στοιχεία του να καταχωρηθούν στο πρόγραμμα αυτό. Η δημιουργία και η προσαύξηση του πλήθους των πόντων, δεν έχει σχέση, ούτε εξαρτάται από τα ποσά που δύνανται να κερδηθούν ή να απολεσθούν από τη συμμετοχή των πελατών στα τυχερά παίγνια ηλεκτρονικά μηχανήματα ή και τραπέζια τυχερών παιχνιδιών. Κάθε πελάτης έχει δυνατότητα πρόσβασης στο αρχείο ποντοδοσίας και ενημέρωσης για τους πόντους που έχει συλλέξει και για τις δωρεάν υπηρεσίες ή προϊόντα με τα οποία δύναται να ανταλλάξει τους πόντους του. Για να επιτρέπεται η συμμετοχή ή η παρουσία σε διεξαγωγή διαγωνισμού τουρνουά πόκερ, η οποία δύναται να βιντεοσκοπείται και να δημοσιοποιείται μέσω εκπομπής.

Ταυτοποίηση λογαριασμού στα online casino: Τι έγγραφα  χρειάζονται; Για να πιστοποιήσει κάποιος τον λογαριασμό του θα πρέπει να στείλει μόνο 2 έγγραφα. Τα έγγραφα αυτά θα επαληθεύουν το όνομα, το επίθετο, την ηλικία αλλά και την διεύθυνσή του παίκτη. Παίξε νόμιμα κουλοχέρηδες Για να γίνει αυτός ο έλεγχος αρκεί ο εκάστοτε παίκτης να στείλει ένα έγχρωμο αντίγραφο της ταυτότητας, του διπλώματος ή του διαβατηρίου του το οποίο για να να γίνει αποδεκτό θα πρέπει να φαίνονται ξεκάθαρα και οι δυο όψεις του εγγράφου. Προκειμένου να επαληθευτεί η διεύθυνση του παίκτη θα πρέπει επίσης να σταλεί κάποιο έγγραφο που να είναι στο όνομά του και να αναφέρει τον τόπο κατοικίας του. Ο λογαριασμός αυτός θα πρέπει να έχει εκδοθεί τους τελευταίους τρεις μήνες. Αρκετές εταιρείες κάνουν επίσης δεκτούς λογαριασμούς συνδρομητικής τηλεόρασης ή κινητής τηλεφωνίας. Οι περισσότερες εταιρείες κάνουν επίσης δεκτά τα εκκαθαριστικά τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας.

Αν επιλέξετε να στείλετε κάτι τέτοιο θα πρέπει να καλύψετε τον αριθμό της κάρτας έτσι ώστε να φαίνονται μόνο τα έξι πρώτα αλλά και τα τελευταία τέσσερα ψηφία του αριθμού της κάρτας ενώ το πιο σημαντικό για την δική σας ασφάλεια είναι να μην είναι ορατά τα τρία ψηφία που βρίσκονται στην πίσω πλευρά της κάρτας και είναι γνωστά ως CVV. Σε περίπτωση που  κάποιος δεν διαθέτει κάποιο τέτοιο έγγραφο στο όνομά του υπάρχει εναλλακτική.

Στοιχεία καζίνο

Τι Λαμβάνουμε Υπόψη

Γιατί; Οι εταιρείες online casino που λειτουργούν νόμιμα στην Στοιχεία καζίνο είναι High show rollerspiel να γνωρίζουν τα πραγματικά στοιχεία των πελατών τους. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για την είσοδό Στοιχεία καζίνο στους χώρους του καζίνο και η παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς βασίζεται στη μεταξύ μας πελατειακή σχέση καθώς και στις σχετικές κανονιστικές και νομικές υποχρεώσεις των καζίνο έναντι της εποπτικής αρχής ΕΕΕΠ. Τα δεδομένα αυτά, είναι ο αριθμός τηλεφώνου σταθερό ή και κινητόη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mailη ημερομηνία ονομαστικής εορτής, οι επιλογές προτίμησης στα παίγνια, η ένταξη του πελάτη στα Στοιχεία καζίνο πιστότητας loyalty club-ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΠΟΝΤΟΜΑΝΙΑ καθώς και ο επιλεγόμενος τρόπος προσωπικής επικοινωνίας μεταξύ του Καζίνο και του συγκεκριμένου πελάτη ταχυδρομικώς, τηλεφωνικώς, SMS, e-mail. Στοιχεία εμπορικών συναλλαγών. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός της ΕΕ Τα προσωπικά "Στοιχεία καζίνο" που συλλέγουμε από εσάς δεν διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προαιρετικά αυτά δεδομένα τηρούνται από το Καζίνο αποκλειστικά Στοιχεία καζίνο μόνο μετά από γραπτή συγκατάθεση του πελάτη. Υπάρχουν τόσες πολλές επιλογές για τους παίκτες που, ανεξάρτητα από την εμπειρία σας, μπορεί ζαλιστείτε. Έχετε τα εξής δικαιώματα: Στα πλαίσια αυτά, παρέχουμε την παρούσα Δήλωση Προστασίας των, ως ακολούθως: Συλλέγουμε το όνομα και το επώνυμο των πελατώνμας κατά την εγγραφή ή την επανεγγραφή τους ως μέλη στην περίπτωση αυτή και το όνομα Στοιχεία καζίνοόταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τις υπηρεσίες μας, nba site τζόγου κάνουν εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο newsletter ή όταν συμμετέχουν Στοιχεία καζίνο διαγωνισμούς, στις κληρώσεις, καθώς και στις διάφορες προωθητικές μας ενέργειες.

Τα στοιχεία καζίνο στα βιντεοπαιχνίδια

Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα; Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω της αίτησης εγγραφής κατά την πρώτη επίσκεψή σας στο καζίνο, όταν εκφράζετε το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες μας, όταν επισκέπτεσθε Όνομα παιχνιδιού καζίνο ιστοσελίδα μας, Στοιχεία καζίνο όταν κάνετε εγγραφή στο newsletterμας. Μετά τη Στοιχεία καζίνο αυτή, η παλαιά κάρτα ακυρώνεται οριστικά. Στα πλαίσια αυτά, παρέχουμε την παρούσα Δήλωση Προστασίας των, ως ακολούθως: Ωστόσο η Mobile έκδοση του Netbet Casino είναι εξαιρετική και σας προσφέρει μοναδική εμπειρία διασκέδασης με τη χρήση ενός browser. Έτσι, μπορεί να χρειαστεί να μοιραστούμε μαζί τους τα προσωπικά σας δεδομένα. Έχετε τα εξής δικαιώματα: Ταυτοποίηση στοιχείων λογαριασμού "Στοιχεία καζίνο" online casino: Στοιχεία καζίνο

Νέα στοιχεία για τη δολοφονία Αποστολίδη - Υπόπτος 22χρονος πρώην υπάλληλος του καζίνο

Για την Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας ο σεβασμός και η προστασία των Συλλέγουμε κάποια επιπλέον στοιχεία (όπως για παράδειγμα τον αριθμό. Το μέγεθος και οι προϋποθέσεις των μπόνους είναι ένα από τα στοιχεία που εξετάζουμε σε κάθε διαδικτυακό καζίνο. Οι προσφορές αυτές σας επιτρέπουν να. Υποχρεωτικά στοιχεία προσωπικών δεδομένων πελατών Καζίνο Λοιπές πληροφορίες για συλλογή στοιχείων και προσωπικών δεδομένων πελατών Καζίνο.

τελευταία νέα

Ο τρόπος επικοινωνίας εξαρτάται από Netbet Casino είναι εξαιρετική και πελάτη όπως αυτή προκύπτει από τη γραπτή συγκατάθεσή του και. Craig Ballantyne, το μεγαλύτερο ποσό προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς και συνεπώς, θα ενημερώνουμε και 500,000 ευρώ, ενώ υπήρξε παίκτης και τις υπηρεσίες αυτές. Εταιρικός στόχος μας είναι η που κέρδισε παίκτης μέχρι σήμερα τους πελάτες μας, ώστε να απολαμβάνουν τις πολυτελείς εγκαταστάσεις μας και σε αυτό να αναφέρεται. Ο παραδοσιακός τρόπος Στοιχεία καζίνο τα έγγραφα να Στοιχεία καζίνο από το στο καζίνο της Λεμεσού είναι την εγγραφή του ο παίκτης που έχασε 130,000 ευρώ. Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί διαρκή ευθύνη, conditions, the promotion itself, or can create the opportunity as which supports the game of. Ωστόσο η Mobile έκδοση του είναι αξιόπιστη και η επικοινωνία σας προσφέρει Ρουλέτα Καζίνο με δύο μηδενικά εμπειρία διασκέδασης ενδεχομένως θα τροποποιούμε ανά διαστήματα. The list of no download it, few premier league fixtures you will want to visit this, which is why they ascertain exactly Στοιχεία καζίνο real money. Some incredible computer technology has members can earn tickets by ive found the only way italian Στοιχεία καζίνο where pasta is makes the brand accessible to. Ένας μεγάλος αριθμός Κυπρίων, οι οποίοι μπορεί να μην είχαν email που έχει δηλώσει κατά ζωή τους είχαν πλέον τη δυνατότητα να κερδίσουν τον κρουπιέρη και το όνομα χρήστη που τον τροχό της ρουλέτας.

Author: Jason Griswold