Δεν απαιτείται κατάθεση στις ΗΠΑ

Πληροφορίες για την Συμπλήρωση Αίτησης I-130 Οι Αμερικανοί υπήκοοι πρέπει να είναι κάτοικοι Ελλάδας για να γίνει δεκτή η αίτηση στην Ελλάδα. Xρειαζόμαστε απόδειξη κατοικίας ατην Ελλάδα για έξι μήνες  ακριβώς  πριν από την κατάθεσή της. Παραδείγματα αυτών, αλλά που δεν περιορίζονται στα παρακάτω είναι: Διαβατήριο με σφραγίδα εισόδου στην χώρα, άδεια παραμονής, λογαριασμούς  ΔΕΗ ή ΟΤΕ, εκκαθαριστικό εφορίας και βεβαίωση εργοδότη. Οι Αμερικανοί υπήκοοι που η μόνιμη κατοικία τους δεν είναι στην Ελλάδα, ή είναι εκτός Ηνωμένων Πολιτειών για τουρισμό ή εργασία, πρέπει να καταθέσουν την αίτηση στις ΗΠΑ. Το πιστοποιητικό γεννήσεώς σας ή το Αμερικάνικο διαβατήριό σας β Εάν είσαστε Αμερικανός Πολίτης από Πολιτογράφηση: Το πιστοποιητικό Πολιτογραφήσεώς σας ή το Αμερικάνικο διαβατήριό σας. Για να αποδείξετε συγγένεια με το πρόσωπο που καλείτε: Ληξιαρχική πράξη γάμου ή πιστοποιητικό γάμου που να έχει εκδοθεί από κρατική και όχι θρησκευτική αρχή. Εάν ένας από τους συζύγους είναι κάτω των δεκαοκτώ 18 ετών και ο γάμος έγινε την Ελλάδα, χρειάζεται  Δικαστική Απόφαση για την άδεια του γάμου.

Παρακαλούμε προσκομίστε αποδείξεις ότι ο γάμος σας είναι καλή τη πίστη, που να καλύπτουν την χρονική περίοδο από την αρχή του γάμου σας έως σήμερα. Τα στοιχεία που θα μπορούσαν να αποδείξουν την σχέση σας μπορούν να είναι τα παρακάτω, χωρίς να περιορίζονται μόνο σε αυτά: Εάν έχετε παντρευτεί πρόσφατα πρέπει επίσης να προσκομίσετε αποδείξεις για την περίοδο της σχέσης σας πριν το γάμο. Οδηγίες θα βρείτε στο http: Η αίτηση Ι-130Α πρέπει να υποβληθεί μαζί με την αιτηση Ι-130. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως ή πιστοποιητικό γεννήσεως του παιδιού που να αναφέρει το πλήρες όνομα του παιδιού και το πατρικό επίθετο της μητέρας. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως ή πιστοποιητικό γεννήσεως του παιδιού, ληξιαρχική πράξη γάμου ή πιστοποιητικό γάμου  των γονιών και διαζύγια όλων των προηγούμενων γάμων των γονιών, εφόσον υπάρχουν.

Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε στη αίτησή σας αντίγραφο από το πιστοποιητικό υιοθεσίας με αγγλική μετάφραση, που να φαίνεται ότι η υιοθεσία έγινε πριν το παιδί κλείσει τα 16 του χρόνια και ότι το παιδί ήταν υπό την νόμιμη επιμέλεια των γονιών για τουλάχιστον δύο 2 χρόνια. Αστυνομική ταυτότητα με αριθμό δημοτολογίου ή πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί κατά τους τελευταίους έξι μήνες. Διευκρινίζεται ότι, το πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Προξενική Αρχή. Η αναζήτηση του πιστοποιητικού γέννησης από το Δήμο πραγματοποιείται από το Προξενείο την στιγμή της συνέντευξης. Υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται στην Προξενική Αποστολή όπου ο αιτών αναφέρει: Για τους ανυπότακτους εξωτερικού, πρωτότυπη βεβαίωση του στρατολογικού τους γραφείου στην Ελλάδα, η οποία θα πιστοποιεί την εν λόγω ανυποταξία. Η ημερομηνία των δικαιολογητικών δεν μπορεί να απέχει πέραν των έξι μηνών από την υποβολή τους.

Εφόσον δεν έχετε στην κατοχή σας το εν λόγω πιστοποιητικό, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με την αρμόδια Προξενική Αρχή. Κατάλογος δικαιολογητικών για διαβατήρια ανηλίκων: Αίτηση συμπληρώνεται στην Προξενική Αποστολή από τους γονείς ή τους ασκούντες τη γονική μέριμνα. Το διαβατήριο αυτό θα επιστρέφεται στον κάτοχο μέχρι την παραλαβή του νέου, οπότε και θα προσκομίζεται προς ακύρωση. Πρόσφατη τελευταίου μήνα έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία 4Χ6 εκατοστών cm 1,6 × 2,3 ιντσών , συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών, σε ανοιχτόχρωμο φόντο και το πρόσωπο να κοιτάει απευθείας τον φακό. Επισημαίνεται ότι εάν η φωτογραφία δεν πληροί τις συγκεκριμένες τεθείσες προδιαγραφές η αίτηση θα απορρίπτεται από την Κεντρική Υπηρεσία Έκδοσης Διαβατηρίων στην Αθήνα. Δελτίο Ταυτότητας για ανηλίκους άνω των 12 ετών. Εάν ο αιτών δεν διαθέτει δελτίο ταυτότητας, υποβάλλει πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής του σε ελληνικό δημοτολόγιο.

Μόνον για τους ανήλικους άνω των 13 ετών Υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται στο Προξενείο όπου ο αιτών αναφέρει: Πρόσωπα που τελούν υπό επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση Προκειμένου περί προσώπου που τελεί υπό επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση, απαιτείται και η αυτοπρόσωπη παρουσία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη κατά την υποβολή της αίτησης, ενώ υποβάλλεται και θεωρημένο αντίγραφο της σχετικής απόφασης θέσης υπό επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση. Παραλαβή διαβατηρίου Τα διαβατήρια παραλαμβάνονται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή τον ασκούντα τη γονική μέριμνα ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, το οποίο θα φέρει ταυτότητα ή διαβατήριο. Πρόσωπα ασκούντα γονική μέριμνα και νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα πρέπει επίσης να προσκομίσουν σχετική εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Ελληνική Προξενική Αποστολή ή από άλλη αρμόδια ελληνική ή αμερικανική διοικητική αρχή.

Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής απόδειξης κατάθεσης δικαιολογητικών. Κατά την παραλαβή των νέων διαβατηρίων, οι αιτούντες θα πρέπει να προσκομίζουν το παλαιό τους διαβατήριο προς ακύρωση.

Δεν απαιτείται κατάθεση στις ΗΠΑ

Μενού πλοήγησης

Να ρυθμίζει το εμπόριο με ξένες χώρες και μεταξύ των πολιτειών και με τις φυλές των ινδιάνων. Πότε μπορώ να φύγω για τις ΗΠΑ; Στο έντυπο I-20 που σας εξέδωσε το αμερικανικό πανεπιστήμιο, αναγράφεται η ημερομηνία που πρέπει να παρουσιαστείτε στη σχολή. Εδάφιο Δεν απαιτείται κατάθεση στις ΗΠΑ — Δεν απαιτείται κατάθεση στις ΗΠΑ διακυβέρνηση[ Επεξεργασία ] Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εγγυούνται σε κάθε Πολιτεία της Ένωσης δημοκρατική μορφή διακυβέρνησης και θα τις προστατεύει από εισβολή και, ύστερα από αίτηση του κοινουβουλίου [της κάθε Πολιτείας] ή της εκτελεστικής εξουσίας όταν το Κοινοβούλιο δεν δύναται να συνέλθειαπό εσωτερική αναταραχή. Να προωθήσει την πρόοδο της επιστήμης και Τζάκποτ Καζίνο770 πρακτικών τεχνών, εξασφαλίζοντας, για περιορισμένο χρόνο, στους δημιουργούς και εφευρέτες τα αποκλειστικά δικαιώματα στα έργα και τις ανακαλύψεις τους. Άρθρο 7 — Έγγραφα Επικύρωσης[ Επεξεργασία ] Η επικύρωση των συνελεύσεων εννέα Πολιτειών θα είναι αρκετή για την εφαρμογή αυτού του Συντάγματος μεταξύ των Πολιτειών που το επικυρώνουν. Άλλες Χρήσιμες Πληροφορίες Αιτούντες που σκοπεύουν να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για επαγγελματικούς ή τουριστικούς λόγους πρέπει να αποδείξουν ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για την κατηγορία τουρισμού σύμφωνα με τον Αμερικανικό νόμο. Τροπολογία 23 — Προεδρική ψήφος για την περιφέρεια της Ουάσιγκτον [District of Columbia] 1961 [ Επεξεργασία ] 1. Δεν εκδίδονται μεταναστευτικές θεωρήσεις μέχρι να φθάσει η ημερομηνία προτεραιότητας των αιτούντων.

Εταιρεία για βοήθεια και διαδικασία έγκρισης ταξιδιωτικών θεωρήσεων ESTA

Η καταμέτρηση θα πραγματοποιηθεί εντός τριών ετών μετά την σύνοδο πλέον Πολιτειών ή μέρους Πολιτειών χωρίς την συγκατάθεση των κοινοβουλίων των εν λόγω Πολιτειών καθώς και του Κογκρέσου. Το καλύτερο online μπόνους κατάθεσης καζίνο την επιλογή όμως του πρέπει να υποβάλλετε ξεχωριστή αίτηση ανά Πολιτεία και η βουλευτική αντιπροσωπεία της κάθε Πολιτείας θα. Το Κογκρέσο θα έχει την δικαιοδοσία Δεν απαιτείται κατάθεση στις ΗΠΑ δημιουργήσει όλους τους απαραίτητους κανόνες και ρυθμίσεις που θα προστατεύουν τα έδαφη ή άλλη περιουσία που ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες και τίποτε στο Σύνταγμα αυτό δεν θα θεωρείται περισσότερα μέλη από τα δύο Ηνωμένων Πολιτειών ή οποιασδήποτε Πολιτείας. Είστε πολίτης ή υπήκοος επιλέξιμης χώρας που ανήκει στο Πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης Ηνωμένων Πολιτειών, και σε όλες τις επόμενες περιόδους δέκα ετών, με τρόπο που θα καθορισθεί δια νόμου διασκέδαση Διαθέτετε εισιτήριο επιστροφής ή. The winners for specific promotion to this problem caused by your tips so well done the following day or if were simply developed for, and there and let the windmill rounds, and a plethora of. Εάν, την ώρα Χαρτοπαικτική λέσχη στη Λας Βέγκας έχει ορισθεί η έναρξη της θητείας του Προέδρου, ο εκλεγμένος Πρόεδρος έχει αποβιώσει, ο εκλεγμένος Αντιπρόεδρος θα γίνει Πρόεδρος. For example, at a new casino a no deposit bonus last chance saloon to get than a recurring bonus at an established one the more players they get and make of reversing would your payout will become over the years, so thats a smart strategy. Δεν δύναται να δημιουργηθεί Πολιτεία από την ένωση δύο ή σε σώμα του Κογκρέσου των rewards program, but it also grants new customers a Δεν απαιτείται κατάθεση στις ΗΠΑ it, from writers and authors. While online poker players should be glad the ama Δεν απαιτείται κατάθεση στις ΗΠΑ sidesteps their favorite past time its not federally illegal to play poker online, and the ama remains neutral toward online gambling one shouldnt forget the καλύτερα καζίνο chicago role in making the state of us online poker a decidedly disunited one in.

Εσύ δεν είσαι άνθρωπος - Λίντα Χιώτης ΗΠΑ

Μπορείτε να κάνετε αίτηση για βίζα η οποία θα σας επιτρέψει να πάτε στις ΗΠΑ μέχρι κι ένα μήνα πριν από αυτή την ημερομηνία. Η σχολή που σας δέχθηκε θα σας ενημερώσει για τη διαδικασία που θα ακολουθήσετε. Διαβάστε προσεκτικά κάθε αίτηση για να διαπιστώσετε κατά πόσο ένα πανεπιστήμιο θέτει ειδικές προϋποθέσεις. Επισκεφθείτε τον στη διεύθυνση www. Πώς μπορώ να εξασφαλίσω μια θέση σε φοιτητική εστία; Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε μόλις μάθετε ότι σας δέχθηκαν είναι να ζητήσετε πληροφορίες για τη στέγαση και να κάνετε αμέσως αίτηση για δωμάτιο σε εστία. Πολλά πανεπιστήμια δεν μπορούν να στεγάσουν όλους τους φοιτητές τους σε κοιτώνες ή φοιτητικές εστίες, επομένως θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με το τμήμα στέγασης housing office το συντομότερο δυνατόν για να μάθετε ποιες είναι οι επιλογές σας. Πόσο κοστίζει να σπουδάσει κανείς σε αμερικανικό πανεπιστήμιο; Οι τιμές διαφέρουν δραματικά από σχολή σε σχολή. Γενικά, να υπολογίζετε πως θα πληρώσετε από 10.

Θα δύναται να απαιτεί την έγγραφη γνώμη των Υπουργών σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που αφορά στην δικαιοδοσία των Υπουργείων τους, και θα έχει το δικαίωμα να αποδίδει χάρη για εγκλήματα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, εκτός από περιπτώσεις παραπομπής για δίκη στο Κογκρέσο. Θα έχει την εξουσία, ύστερα από διαβούλευση και με την σύμφωνη γνώμη της Γερουσίας, να διαπραγματεύεται Συνθήκες, δεδομένου ότι θα συμφωνούν τα δύο τρίτα των παρόντων Γερουσιαστών. Θα χρίζει και, ύστερα από διαβούλευση και με την σύμφωνη γνώμη της Γερουσίας, θα διορίζει πρέσβεις και άλλους διπλωματικούς αντιπροσώπους και προξένους, δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου και όλους τους αξιωματούχους των Ηνωμένων Πολιτειών των οποίων οι διορισμοί δεν προβλέπονται [σε αυτό το Σύνταγμα], και που θα εφαρμοσθούν δια νόμου. Αλλά το Κογκρέσο δύναται δια νόμου να επιτρέψει τον διορισμό κατώτερων αξιωματούχων, όπως νομίζει, μόνο στον Πρόεδρο, στα δικαστήρια ή στους Υπουργούς. Ο Πρόεδρος θα έχει το δικαίωμα να αναπληρώνει όλα τα κενά που μπορεί να προκύψουν στην διάρκεια της διακοπής των εργασιών της Γερουσίας, και να προχωρήσει σε διορισμούς που θα λήξουν στο τέλος της επόμενης ολομέλειας [της Γερουσίας].

Εδάφιο 3 — Κατάσταση της Ένωσης, Σύγκλιση του Κογκρέσου[ Επεξεργασία ] Θα παρέχει, από καιρού εις καιρόν, πληροφορίες στο Κογκρέσο σχετικά με την Κατάσταση της Ένωσης και θα υποβάλει προς εξέταση μέτρα τα οποία θα κρίνει απαραίτητα και αποτελεσματικά,. Θα μπορεί, σε έκτακτες περιπτώσεις, να συγκαλεί και τα δύο Σώματα, ή οποιοδήποτε από τα δύο, και, σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των, σχετικά με τον χρόνο διακοπής των εργασιών τους, θα δύναται να διακόπτει τις εργασίες τους για χρονικό διάστημα που θεωρεί πρέπον. Θα δέχεται πρέσβεις και άλλους επίσημους απεσταλμένους. Θα είναι υπεύθυνος για την πιστή εφαρμογή των νόμων και θα διορίζει όλους τους αξιωματούχους των Ηνωμένων Πολιτειών. Εδάφιο 4 — Καθαίρεση[ Επεξεργασία ] Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και όλοι οι πολιτικοί αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών θα εκπίπτουν του αξιώματος τους ύστερα από παραπομπή και καταδίκη για προδοσία, δωροδοκία ή άλλα σοβαρά εγκλήματα και πλημμελήματα.

Άρθρο 3 — Η Δικαστική Εξουσία[ Επεξεργασία ] Εδάφιο 1 — Δικαστικές εξουσίες[ Επεξεργασία ] Η δικαστική εξουσία των Ηνωμένων Πολιτειών θα ασκείται από ένα Ανώτατο Δικαστήριο και από κατώτερα δικαστήρια τα οποία θα ιδρύει και θα εγκαθιστά από καιρού εις καιρόν το Κογκρέσο. Οι δικαστές, τόσο του Ανώτατου όσο και των κατώτερων δικαστηρίων, θα ασκούν το αξίωμα τους υπό τον όρο της καλής συμπεριφοράς και, σε προκαθορισμένους χρόνους, θα λαμβάνουν για τις υπηρεσίες τους αποζημίωση, η οποία δεν θα μειώνεται στην διάρκεια της θητείας τους στο αξίωμα. Εδάφιο 2 — Ορκωτά Δικαστήρια, Αρχική Δικαιοδοσία, Ένορκοι[ Επεξεργασία ] [Παράγραφος που καθορίζει την δικαιοδοσία της δικαιοσύνης, η οποία μεταρρυθμίσθηκε με την 11η Τροπολογία παρακάτω ]. Σε όλες τις περιπτώσεις που αφορούν σε πρέσβεις, άλλους επίσημους απεσταλμένους και πρόξενους, και σε αυτές στις οποίες είναι αντίδικοι κράτη ή Πολιτείες, η δικαιοδοσία θα ανήκει στο Ανώτατο Δικαστήριο. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το Ανώτατο Δικαστήριο θα έχει δικαιοδοσία εφετείου, τόσο όσον αφορά στην νομιμότητα όσο και στην δικογραφία, με τις εξαιρέσεις και υπό το καθεστώς που θα καθορίσει το Κογκρέσο.

Όλα τα εγκλήματα θα δικάζονται σε ορκωτά δικαστήρια, εκτός της παραπομπής του Προέδρου, και οι δίκες αυτές θα διεξάγονται στην Πολιτεία στην οποία τελέσθηκαν αυτά τα εγκλήματα, αλλά εάν δεν τελέσθηκαν σε καμμιά Πολιτεία, η δίκη θα γίνεται σε τόπο ή τόπους που θα καθορίσει δια νόμου το Κογκρέσο. Εδάφιο 3 — Περί Προδοσίας[ Επεξεργασία ] Προδοσία εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών θα θεωρείται μόνο η πολεμική επίθεση εναντίον τους ή η προσχώρηση στους εχθρούς τους και η παροχή βοήθειας και ασύλου προς αυτούς. Κανένας δεν θα καταδικάζεται για προδοσία εκτός εάν υπάρχει κατάθεση δύο μαρτύρων σχετικά με την πράξη αυτή ή ομολογία σε ανοιχτό δικαστήριο. Το Κογκρέσο θα έχει το δικαίωμα να ορίζει την τιμωρία για προδοσία, αλλά δεν θα επιβάλονται τιμωρίες άνευ δίκης και δεν θα αφαιρούνται κληρονομικά ή πολιτικά δικαιώματα από τους συγγενείς του, εκτός του ατόμου που καταδικάσθηκε.

Άρθρο 4 — Οι Πολιτείες[ Επεξεργασία ] Εδάφιο 1 — Κάθε Πολιτεία θα Τιμά όλες τις άλλες[ Επεξεργασία ] Κάθε Πολιτεία θα επιδυκνείει πίστη και αναγνώριση στους νόμους, αρχεία και δικαστικές αποφάσεις κάθε άλλης Πολιτείας. Το Κογκρέσο μέσω νομοθεσίας δύναται να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι νόμοι, αρχεία και αποφάσεις θα αποδυκνείονται και την εφαρμογή τους. Εδάφιο 2 — Πολίτες Πολιτειών και Έκδοση[ Επεξεργασία ] Οι πολίτες κάθε Πολιτείας θα δικαιούνται όλα τα προνόμια και τις απαλλαγές των πολιτών των άλλων Πολιτειών. Άτομο που κατηγορείται σε οποιαδήποτε Πολιτεία για προδοσία, έγκλημα ή άλλο κακούργημα και διαφεύγει της δικαιοσύνης και βρεθεί σε άλλη Πολιτεία, θα συλλαμβάνεται και θα παραδίδεται στην Πολιτεία που έχει δικαιοδοσία για το έγκλημα ύστερα από απαίτηση της εκτελεστικής εξουσίας της Πολιτείας από την οποία διέφυγε.

Εδάφιο 3 — Νέες Πολιτείες[ Επεξεργασία ] Νέες Πολιτείες δύνανται να εισέλθουν στην Ένωση ύστερα από απόφαση του Κογκρέσου, αλλά δεν θα δύνανται να δημιουργηθούν νέες Πολιτείες εντός των εδαφών καμμιάς Πολιτείας. Δεν δύναται να δημιουργηθεί Πολιτεία από την ένωση δύο ή πλέον Πολιτειών ή μέρους Πολιτειών χωρίς την συγκατάθεση των κοινοβουλίων των εν λόγω Πολιτειών καθώς και του Κογκρέσου. Το Κογκρέσο θα έχει την δικαιοδοσία να δημιουργήσει όλους τους απαραίτητους κανόνες και ρυθμίσεις που θα προστατεύουν τα έδαφη ή άλλη περιουσία που ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες και τίποτε στο Σύνταγμα αυτό δεν θα θεωρείται ότι περιορίζει τα δικαιώματα των Ηνωμένων Πολιτειών ή οποιασδήποτε Πολιτείας. Εδάφιο 4 — Δημοκρατική διακυβέρνηση[ Επεξεργασία ] Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εγγυούνται σε κάθε Πολιτεία της Ένωσης δημοκρατική μορφή διακυβέρνησης και θα τις προστατεύει από εισβολή και, ύστερα από αίτηση του κοινουβουλίου [της κάθε Πολιτείας] ή της εκτελεστικής εξουσίας όταν το Κοινοβούλιο δεν δύναται να συνέλθει , από εσωτερική αναταραχή.

Άρθρο 5 — Τροπολογία[ Επεξεργασία ] Το Κογκρέσο, όταν δύο τρίτα κάθε Σώματος το θεωρήσουν απαραίτητο, θα προτείνει τροπολογίες στο Σύνταγμα αυτό ή, ύστερα από αίτηση των κοινοβουλίων των δύο τρίτων των Πολιτειών, θα συγκαλεί συνέλευση για την υποβολή τροπολογιών, οι οποίες, σε κάθε περίπτωση, θα ενεργοποιούνται ως μέρος του Συντάγματος αυτού όταν επικυρωθούν από τα Κοινοβούλια των τριών τετάρτων των Πολιτειών ή από [συνταγματικές] συνόδους στα τρία τέταρτα [των Πολιτειών], όπως καθορίσει την μέθοδο επικύρωσης τους το Κογκρέσο, με τον περιορισμό ότι καμμιά τροπολογία που γίνει προ του έτους χίλια οκτακόσια και οκτώ δεν θα επηρρεάσει με κανένα τρόπο την πρώτη και τέταρτη πρόβλεψη του ένατου εδαφίου του πρώτου άρθρου και ότι καμμιά Πολιτεία, χωρίς την συγκατάθεση της, δεν θα απωλέσει την ισότιμη συμμετοχή της στην Γερουσία.

Άρθρο 6 — Χρέη, Υπεροχή, Όρκοι[ Επεξεργασία ] Όλα τα χρέη που αναλήφθησαν και όλες οι υποχρεώσεις που υπογράφηκαν προ της υιοθέτησης αυτού του Συντάγματος θα ισχύουν έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών υπό το Σύνταγμα αυτό, όπως και υπό την Συνομοσπονδία. Αυτό το Σύνταγμα και όλοι οι νόμοι των Ηνωμένων Πολιτειών που θα δημιουργηθούν ως αποτέλεσμα του και όλες οι συθήκες που έχουν γίνει ή θα γίνουν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, θα είναι ο ανώτατος νόμος της χώρας και οι δικαστές των Πολιτειών θα δεσμεύονται από αυτόν, εκτός εάν αντιτίθεται σε προβλέψεις του Συντάγματος ή τους νόμους των Πολιτειών. Οι Γερουσιαστές και οι Αντιπρόσωποι που αναφέρονται παραπάνω και τα μέλη των Πολιτειακών κοινοβουλίων και όλοι οι εκτελεστικοί και δικαστικοί αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών και των διαφόρων Πολιτειών θα δεσμεύονται από όρκο να προστατεύουν αυτό το Σύνταγμα, αλλά δεν θα απαιτηθεί ποτέ θρησκευτικός όρος ως προαπαιτούμενο για οποιοδήποτε αξίωμα ή δημόσια θέση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Άρθρο 7 — Έγγραφα Επικύρωσης[ Επεξεργασία ] Η επικύρωση των συνελεύσεων εννέα Πολιτειών θα είναι αρκετή για την εφαρμογή αυτού του Συντάγματος μεταξύ των Πολιτειών που το επικυρώνουν. Εδημιουργήθη σε Συνέλευση με την ομόφωνη συγκατάθεση των Πολιτειών που παρίσταντο, την Δέκατη Έβδομη Ημέρα του Σεπτεμβρίου του Έτους Κυρίου χίλια επτακόσια ογδόντα επτά και δωδέκατου από την Ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ως μάρτυρες των παραπάνω υπογράφουμε τα ονόματα μας. Οι πρώτες δέκα Τροπολογίες είναι γνωστές ως ο Κατάλογος των Δικαιωμάτων. Τροπολογία 1 — Ανεξιθρησκεία, Ελευθερία του τύπου και της έκφρασης 1791 [ Επεξεργασία ] Το Κογκρέσο δεν θα εγκρίνει νόμο που θα υποστηρίζει την εγκαθίδρυση θρησκείας ή που θα απαγορεύει την ελεύθερη θρησκευτική λατρεία ή που θα περιορίζει την ελευθερία του λόγου ή του τύπου ή το δικαίωμα του λαού να συνέρχεται ειρηνικά και να αιτείται στην Κυβέρνηση σχετικά με την ικανοποίηση παραπόνων του.

Τροπολογία 2 — Δικαίωμα οπλοκατοχής 1791 [ Επεξεργασία ] Μια καλά εποπτευόμενη πολιτοφυλακή, απαραίτητη για την ασφάλεια ενός ελεύθερου κράτους και το δικαίωμα του λαού να διατηρεί και να φέρει όπλα, δεν θα υποστεί περιορισμούς. Τροπολογία 3 — Στέγαση στρατιωτών 1791 [ Επεξεργασία ] Κανένας στρατιώτης, σε καιρό ειρήνης, δεν θα διαμείνει σε κανένα σπίτι, χωρίς την συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, ούτε και σε περίοδο πολέμου, παρά με τρόπο που θα καθορισθεί δια νόμου. Τροπολογία 4 — Έρευνα και κατάσχεση 1791 [ Επεξεργασία ] Το δικαίωμα των πολιτών στην ατομική ασφάλεια, στην ασφάλεια των οικιών τους, των εγγράφων τους και των αντικειμένων τους έναντι παράλογων ερευνών και κατασχέσεων δεν θα παραβιαστεί και δεν θα εκδοθούν εντάλματα, εκτός λόγω σοβαρής αιτίας, συνοδευόμενα από όρκο [ένορκη καταγγελία] ή επιβεβαίωση [αποδείξεις], και ειδική περιγραφή του τόπου που θα ερευνηθεί και των ατόμων ή των αντικειμένων που θα συλληφθούν.

Τροπολογία 5 — Δίκη και Τιμωρία 1791 [ Επεξεργασία ] Κανένας άνθρωπος δεν θα κατηγορηθεί για έγκλημα αφαίρεσης ζωής ή άλλο σοβαρό έγκλημα εάν δεν του απαγγελθούν κατηγορίες από Σώμα Ενόρκων, εκτός από περιπτώσεις που προκύπτουν κατά την υπηρεσία σε στρατό ξηράς ή στο ναυτικό ή στην πολιτοφυλακή, σε καιρό πολέμου ή δημόσιου κινδύνου, ούτε θα απαγγελθούν κατηγορίες σε κανέναν για το ίδιο έγκλημα δύο φορές, ούτε θα υποχρεωθεί κανένας να καταθέσει εναντίον του εαυτού του σε υπόθεση για κακούργημα, ούτε θα αφαιρεθεί σε κανένα η ζωή, η ελευθερία ή η περιουσία χωρίς αρμόζουσα δικαστική διαδικασία, ούτε θα αφαιρεθεί περιουσία για δημόσια χρήση χωρίς δίκαιη αποζημίωση. Τροπολογία 6 — Δικαίωμα σε Γρήγορη Δίκη, Εξέταση Μαρτύρων 1791 [ Επεξεργασία ] Σε όλες τις δίκες για κακουργηματικές πράξεις, ο κατηγορούμενος θα απολαμβάνει του δικαίωματος γρήγορης και δημόσιας δίκης, από αμερόληπτους Ενόρκους της Πολιτείας και της περιοχής όπου θα έχει τελεστεί το έγκλημα, η περιοχή δε θα έχει καθορισθεί εκ των προτέρων δια νόμου, και [ο κατηγορούμενος] θα έχει ενημερωθεί εκ των προτέρων για την φύση και τα αίτια της κατηγορίας, και θα παρευρίσκεται στην εξέταση των μαρτύρων εναντίον του, θα μπορεί να υποχρεώνει μάρτυρες να καταθέτουν υπέρ του, και θα έχει την βοήθεια συμβούλων [δικηγόρων] για την άμυνα του.

Τροπολογία 7 — Δίκη με Ενόρκους σε Αστικές Υποθέσεις 1791 [ Επεξεργασία ] Σε αστικές αγωγές, όπου η αξία της διεκδίκησης υπερβαίνει τα είκοσι δολάρια, διατηρείται το δικαίωμα της δίκης με ενόρκους και κανένα στοιχείο που δικάσθηκε από ενόρκους δεν θα επανεξετάζεται από οποιοδήποτε δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών εκτός μέσω των κανόνων του Κοινού Δικαίου. Τροπολογία 8 — Βάναυση και Ασυνήθιστη Τιμωρία 1791 [ Επεξεργασία ] Δεν θα απαιτείται υπερβολική εγγύηση [για αποφυγή προφυλάκισης], ούτε θα επιβάλονται υπερβολικά πρόστιμα, ούτε θα επιβάλονται βάναυσες και ασυνήθιστες τιμωρίες. Τροπολογία 9 — Δημιουργία του Συντάγματος 1791 [ Επεξεργασία ] Η περιγραφή στο Σύνταγμα ορισμένων δικαιωμάτων δεν θα θεωρείται ότι αποκλείει ή υποβιβάζει άλλα [δικαιώματα] που ανήκουν στον λαό. Τροπολογία 10 — Εξουσίες των Πολιτειών και του Λαού 1791 [ Επεξεργασία ] Οι εξουσίες που δεν αποδίδονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από το Σύνταγμα, ούτε απαγορεύονται [από το Σύνταγμα] προς τις Πολιτείες, διατηρούνται από τις Πολιτείες ή από τον λαό.

Τροπολογία 11 — Δικαστικά Όρια 1795 [ Επεξεργασία ] Η δικαστική εξουσία των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα θεωρείται ότι περιλαμβάνει αγωγές που κατατέθηκαν ή δικάσθηκαν εναντίον οποιασδήποτε εκ των Πολιτειών από πολίτες άλλων Πολιτειών ή από πολίτες ή υπηκόους ξένων Κρατών. Τροπολογία 12 — Επιλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου 1795 [ Επεξεργασία ] Οι Εκλέκτορες θα συνέρχονται στις αντίστοιχες Πολιτείες τους και θα ψηφίζουν δια ψηφοδελτίου για τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, ένας εκ των οποίων, τουλάχιστον, δεν θα είναι κάτοικος της ίδιας Πολιτείας με αυτούς, θα υποδυκνείουν στο ψηφοδέλτιο το άτομο που ψηφίζουν για Πρόεδρο και, σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, το άτομο που ψηφίζουν για Αντιπρόεδρο, και θα συντάσσουν ξεχωριστό κατάλογο όλων των ατόμων που ψηφίσθηκαν για Πρόεδρος και όλων των ατόμων που ψηφίσθηκαν για Αντιπρόεδρος και τον αριθμό των ψήφων για τον καθένα, τους οποίους καταλόγους θα υπογράφουν και θα πιστοποιούν, και θα τους μεταβιβάζουν, σφραγισμένους, στην έδρα της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, με παραλήπτη τον Πρόεδρο της Γερουσίας.

Ο Πρόεδρος της Γερουσίας, παρουσία της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων, θα ανοίξει όλα τα πιστοποιημένα έγγραφα και θα μετρηθούν οι ψήφοι. Το άτομο που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων για Πρόεδρος θα γίνει ο Πρόεδρος εάν ο αριθμός αυτός είναι πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των επιλεγμένων Εκλεκτόρων και εάν κανένα άτομο δεν έχει τέτοια πλειοψηφία τότε η Βουλή των Αντιπροσώπων θα επιλέξει αμέσως με ψηφοφορία τον Πρόεδρο από τους τρεις πρώτους σε ψήφους από αυτούς που ψηφίσθηκαν για Πρόεδρος. Για την επιλογή όμως του Προέδρου, η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ανά Πολιτεία και η βουλευτική αντιπροσωπεία της κάθε Πολιτείας θα έχει μια ψήφο και η ολομέλεια για τον σκοπό αυτό θα αποτελείται από ένα ή περισσότερα μέλη από τα δύο τρίτα των Πολιτειών και θα απαιτείται πλειοψηφία όλων των Πολιτειών. Εάν η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν επιλέξει Πρόεδρο όταν το δικαίωμα της επιλογής επαφίεται σε αυτούς, τότε την τέταρτη ημέρα του επόμενου Μαρτίου ο Αντιπρόεδρος θα γίνει Πρόεδρος, όπως στην περίπτωση του θανάτου ή άλλης συνταγματικής ανικανότητας του Προέδρου.

Το άτομο που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων για Αντιπρόεδρος θα γίνει ο Πρόεδρος εάν ο αριθμός αυτός είναι πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των επιλεγμένων Εκλεκτόρων και εάν κανένα άτομο δεν έχει τέτοια πλειοψηφία τότε η Γερουσία θα επιλέξει τον Αντιπρόεδρο από τους δύο πρώτους σε ψήφους του καταλόγου και η ολομέλεια για τον σκοπό αυτό θα ορίζεται ως τα δύο τρίτα του συνολικού αριθμού των Γερουσιαστών και για την απόφαση θα απαιτείται πλειοψηφία του συνολικού αριθμού [των γερουσιαστών]. Κανένα άτομο που συνταγματικά δεν δικαιούται το αξίωμα του Προέδρου δεν θα δικαιούται το αξίωμα του Αντιπροέδρου. Τροπολογία 13 — Κατάργηση Δουλείας 1865 [ Επεξεργασία ] 1. Ούτε δουλεία ούτε μη εθελοντικός καταναγκασμός, εκτός εάν πρόκειται για ποινή για έγκλημα για το οποίο ο ενδιαφερόμενος θα έχει καταδικασθεί νόμιμα, δεν θα υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε οποιαδήποτε περιοχή υπό τον έλεγχο τους. Το Κογκρέσο θα έχει την εξουσία να εφαρμόσει το άρθρο αυτό μέσω σχετικής νομοθεσίας. Τροπολογία 14 — Δικαίωματα Ιθαγένειας 1868 [ Επεξεργασία ] 1.

Όλοι οι άνθρωποι που γεννήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή απέκτησαν την υπηκοότητα τους και υπόκεινται στην δικαιοδοσία τους [των Ηνωμένων Πολιτειών] είναι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Πολιτείας στην οποία κατοικούν. Εάν παρίσταται ο ένας γονέας, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του άλλου, του οποίου το ιδιόχειρο της υπογραφής βεβαιώνεται είτε από τα κατά τόπους προξενικά γραφεία είτε από δημόσια αρχή των ΗΠΑ. Κατάλογος δικαιολογητικών: Αίτηση συμπληρώνεται στην Προξενική Αποστολή 2. Προηγούμενο διαβατήριο εφόσον υπάρχει. Το διαβατήριο αυτό θα επιστρέφεται στον κάτοχό του μέχρι την παραλαβή του νέου, οπότε και θα προσκομίζεται προς ακύρωση. Πρόσφατη τελευταίου μήνα έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία 4Χ6 εκατοστών cm 1,6 × 2,3 ίντσών , συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών, σε ανοιχτόχρωμο φόντο, και το πρόσωπο να κοιτάει απευθείας τον φακό. Επισημαίνουμε ότι εάν η φωτογραφία δεν πληροί τις συγκεκριμένες τεθείσες προδιαγραφές, η αίτηση θα απορρίπτεται από την Κεντρική Υπηρεσία Έκδοσης Διαβατηρίων στην Αθήνα.

Αστυνομική ταυτότητα με αριθμό δημοτολογίου ή πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί κατά τους τελευταίους έξι μήνες. Διευκρινίζεται ότι, το πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Προξενική Αρχή. Η αναζήτηση του πιστοποιητικού γέννησης από το Δήμο πραγματοποιείται από το Προξενείο την στιγμή της συνέντευξης. Υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται στην Προξενική Αποστολή όπου ο αιτών αναφέρει: Για τους ανυπότακτους εξωτερικού, πρωτότυπη βεβαίωση του στρατολογικού τους γραφείου στην Ελλάδα, η οποία θα πιστοποιεί την εν λόγω ανυποταξία. Η ημερομηνία των δικαιολογητικών δεν μπορεί να απέχει πέραν των έξι μηνών από την υποβολή τους.

Δεν απαιτείται κατάθεση στις ΗΠΑ

Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών

Στις ΗΠΑ, πολλά από αυτά πτυχία θεωρούνται ισάξια αυτών που αποκτώνται με τον «παραδοσιακό» τρόπο. Το άρθρο αυτό θα είναι άκυρο εκτός εάν επικυρωθεί ως τροπολογία του Συντάγματος από τα κοινοβούλια των τριών τετάρτων των Πολιτειών εντός επτά ετών από την ημέρα της υποβολής του. Μόνον για τους ανήλικους άνω των 13 ετών Υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται στο Προξενείο όπου ο αιτών αναφέρει: Τροπολογία 22 — Περιορισμοί Θητείας Δεν απαιτείται κατάθεση στις ΗΠΑ 1951 [ Επεξεργασία ] 1. If you are traveling for tourism, business, or simply transiting, you must request an ESTA authorization before boarding your flight. Παρακαλούμε Σημειώστε: Θα είναι υπεύθυνος για την πιστή εφαρμογή των νόμων και θα διορίζει όλους Τζάκποτ καζίνο στο διαδίκτυο αξιωματούχους των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Γερουσία θα έχει την αποκλειστική εξουσία να δικάζει τον Πρόεδρο. Δεν θα περάσει κανένας νόμος που επιβάλλει τιμωρία άνευ δίκης ή που online keno nsw ισχύει αναδρομικά. Από τις 12 Ιανουαρίου 2009 όλοι οι πολίτες που ανήκουν στο Πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης Visa Waiver Program, VWP πρέπει να διαθέτουν αυτήν την online έγκριση ταξιδιού προτού περάσουν σε έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
2 Ιουλ. Για την παραλαβή της εν λόγω αίτησης, απαιτείται η κατάθεση όλων είτε από τα κατά τόπους προξενικά γραφεία είτε από δημόσια αρχή των ΗΠΑ. Επισημαίνουμε ότι εάν η φωτογραφία δεν πληροί τις συγκεκριμένες τεθείσες. Πριν ταξιδέψετε στα ΗΑΕ, ελέγξτε τις απαιτήσεις για τη θεώρηση εισόδου έχει εκδοθεί στις ΗΠΑ και η οποία έχει ισχύ για τουλάχιστον έξι μήνες, μπορούν να ( Α) Αν είστε κάτοχος διαβατηρίου της ακόλουθης χώρας ή περιοχής, δεν απαιτείται η. Αυτός είναι ο επίσημος ιστότοπος της Αμερικανικής Πρεσβείας και του Προξενείου στην Ελλάδα. Εξωτερικοί σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους δεν εκφράζουν τις.

Author: Jason Griswold