Δεν υπάρχει αποκλειστικό επίδομα κατάθεσης

A Τα 5 βήματα για τα νέα προνοιακά επιδόματα αναπηρίας Βήμα προς βήμα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ. Ποιους αφορά, πού μπορούν να απευθυνθούν και πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις. Αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Όσοι ενταχθούν στο πιλοτικό απαλλάσσονται από το παράβολο των 46 ευρώ για εξέταση από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ, ανεξάρτητα από άλλες προϋποθέσεις. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του ειδικού ηλεκτρονικού συστήματος: Σε ένα από τα 50 Κέντρα Κοινότητας των Δήμων της Αττικής η λίστα υπάρχει αναρτημένη στην ιστοσελίδα www. Η πιλοτική διαδικασία αφορά αποκλειστικά και υποχρεωτικά τα άτομα με αναπηρία που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση για χορήγηση προνοιακής παροχής και διαμένουν μόνιμα στην Περιφέρεια Αττικής.

Άτομα που έχουν ήδη την πιστοποίηση της αναπηρίας τους από τα ΚΕΠΑ ακολουθούν την παλαιά διαδικασία. Επίσης όσοι λαμβάνουν ήδη επίδομα και επιθυμούν παράταση της παροχής τους ακολουθούν την παλαιά διαδικασία. Διαφορετικά, αν ο ανάπηρος ελάμβανε στο παρελθόν επίδομα και η χορήγησή του έχει λήξει προ 6μήνου τουλάχιστον, ενώ ταυτόχρονα δεν διαθέτει πιστοποίηση ΚΕΠΑ σε ισχύ, εντάσσεται στο πιλοτικό. Για να υποβάλουν αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τον ΑΜΚΑ τους και  να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο και ένα αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι. Οι εκπρόσωποι πρέπει να προσκομίζουν και εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο σε ισχύ ή απόφαση δικαστικής συμπαράστασης.

Για ορισμένες κατηγορίες επιδομάτων, απαιτούνται πρόσθετα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Τα βήματα Είσοδος στην πλατφόρμα με τους κλειδάριθμους του TAXISnet Πιστοποίηση του ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου Θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία προσωπικά, επικοινωνίας, εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία, σύνθεση νοικοκυριού κ. Ο δικαιούχος θα πρέπει να συμπληρώνει τον αριθμό του μισθωτηρίου συμβολαίου του Εφόσον απαιτείται συναίνεση από άλλα μέλη του νοικοκυριού, αυτή θα πρέπει να εξασφαλίζεται πριν υποβληθεί η αίτηση Ποσό Επιδόματος Στέγασης — Διάρκεια χορήγησης Το ποσό του Επιδόματος Στέγασης, για τα νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια, ορίζεται ως ακολούθως: Ως ανώτατο όριο του Επιδόματος Στέγασης ορίζονται τα 210 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού. Παρατίθενται, ενδεικτικά, οι ακόλουθες περιπτώσεις: Για τα μισθωτήρια στα οποία το ποσό του ενοικίου είναι μικρότερο των ανωτέρω ορίων, το ύψος του επιδόματος ανέρχεται έως του αντίστοιχου ποσού.

Η χορήγηση του επιδόματος πραγματοποιείται κατόπιν αίτησης και δύναται να έχει διάρκεια δώδεκα μήνες. Ειδικότερα, με την πάροδο έξι μηνών από την έκδοση της πράξης έγκρισης, κι εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις η χορήγηση του επιδόματος ανανεώνεται αυτόματα για έξι ακόμα μήνες. Κατά τη διάρκεια του έκτου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης έγκρισης και σε περίπτωση μεταβολής της σύνθεσης του νοικοκυριού ή των όρων του μισθωτηρίου, ο δικαιούχος δύναται να επικαιροποιήσει τα στοιχεία της αίτησης του και το ποσό του επιδόματος να αναπροσαρμοστεί αναλόγως για το δεύτερο εξάμηνο χορήγησης. Με την πάροδο των δώδεκα μηνών από την έκδοση της πράξης έγκρισης ο δικαιούχος δύναται να επανυποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα. Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα Τα νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα εφόσον διαμένουν σε κύρια μισθωμένη κατοικία, δεν εντάσσονται στις εξαιρέσεις και πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα εισοδηματικά, περιουσιακά και λοιπά κριτήρια: Εισοδηματικά κριτήρια Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.

Στη μονογονεϊκή οικογένεια ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21. Περιουσιακά κριτήρια α. Ακίνητη περιουσία: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ. Κινητή περιουσία: Περιουσιακό τεκμήριο: Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1 , δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο: Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος: Κριτήρια διαμονής Ο δικαιούχος του επιδόματος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα τελευταία πέντε 5 έτη, όπως προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα έτη αυτά ή κάθε άλλο πρόσφορο δικαιολογητικό και με την προϋπόθεση ότι οι Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος για παρελθόντα έτη δεν έχουν υποβληθεί σε ημερομηνία μεταγενέστερη της απόκτησης του ΑΦΜ.

Τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού πρέπει επίσης να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια. Διαδικασία υποβολής και επεξεργασίας της αίτησης Η διαδικασία υποβολής της αίτησης αποτελείται από τα κάτωθι στάδια: Υποβολή Αίτησης Η αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. Τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα και οι μονογονεϊκές οικογένειες υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στους Δήμους ή τα Κέντρα Κοινότητας. Ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου Α. Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή της αίτησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της. Όλα τα δεδομένα που αφορούν σε προσωπικά στοιχεία, στη σύνθεση του νοικοκυριού, σε φορολογικά και οικονομικά στοιχεία και τα οποία είναι αναγκαία, συναφή και πρόσφορα για τον έλεγχο πλήρωσης των κριτηρίων των άρθρων 4, 6 και 14 της παρούσας, προκύπτουν από διασυνδέσεις ή διασταυρώσεις με τις βάσεις δεδομένων, ιδίως της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Α.

Η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης επέχει θέση δήλωσης συναίνεσης στις διασταυρώσεις που θα πραγματοποιηθούν για την επιβεβαίωση των στοιχείων του νοικοκυριού. Σε περίπτωση πολυπρόσωπου νοικοκυριού ζητείται η συναίνεση των ενήλικων μελών του νοικοκυριού μέσω των κωδικών τους TAXISnet. Η συναίνεση όλων των ενηλίκων μελών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της αίτησης. Το έντυπο συναίνεσης υποβάλλεται και στην περίπτωση μονοπρόσωπου νοικοκυριού. Εάν η αίτηση αφορά και φιλοξενούμενους, το έντυπο συναίνεσης υπογράφεται υποχρεωτικά και από όλα τα ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη και στα αντίστοιχα πεδία συμπληρώνονται υποχρεωτικά ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Α. Για τη συμπλήρωση της αίτησης ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος ενημερώνει τον αιτούντα για όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. O αιτών επισημαίνει τα στοιχεία που λείπουν. O εξουσιοδοτημένος υπάλληλος, αφού συμπληρώσει τα στοιχεία της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, εκτυπώνει την πλήρη αίτηση με τα δηλωθέντα στοιχεία.

Η εκτυπωμένη αίτηση υπογράφεται από τον αιτούντα, πριν την οριστική της υποβολή και φυλάσσεται στο φυσικό αρχείο από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο. Με την υπογραφή του ο αιτών δηλώνει ότι επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της αίτησης και σε περίπτωση που δεν προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων η αίτηση δύναται να υποβληθεί οριστικά. Σε περίπτωση που προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων, η αίτηση παραμένει σε εκκρεμότητα και ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει στον Δήμο ή το Κέντρο Κοινότητας κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό για την τεκμηρίωση της πραγματικής κατάστασης του νοικοκυριού. Προσκόμιση και έλεγχος δικαιολογητικών:

Διαδικασία υποβολής και επεξεργασίας της αίτησης

Τι σημαίνει αυτό; «Καταγραφή» σημαίνει ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία καταβολής Δεν υπάρχει αποκλειστικό επίδομα κατάθεσης επιδόματος και θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό σας την Παρασκευή όταν θα δείτε την ένδειξη «Πίστωση». Η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης επέχει θέση δήλωσης συναίνεσης στις διασταυρώσεις που θα πραγματοποιηθούν για την επιβεβαίωση των στοιχείων του νοικοκυριού. Είμαι εργαζόμενος και παράλληλα σπουδαστής σε Ι. Μέσω των Καλύτερο μίνι μπακαρά στο Βέγκας Τι πρέπει να κάνω για την έκδοση του δελτίου ανεργίας; Για την εγγραφή στο μητρώο ανέργων απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: Επεξεργασία της αίτησης Η επεξεργασία της αίτησης και η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με βάση: Member State. Τί Δεν υπάρχει αποκλειστικό επίδομα κατάθεσης να κάνω ώστε να έχω ασφαλιστική κάλυψη κατά την παραμονή μου στο εξωτερικό; In Greece I am insured by IKA and wish to move to another E. Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. Για να υποβάλουν αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τον ΑΜΚΑ τους και  να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο και ένα αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι. Μπορώ να λάβω επίδομα ανεργίας σε περίπτωση που απολυθώ; Μπορείτε να λάβετε επίδομα ανεργίας, εφόσον από το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα σας αποδεικνύεται ότι το εισόδημα σας από το ελεύθερο επάγγελμα δεν υπερβαίνει Τα κουλοχέρη Pokie μεταφορτώνονται ποσό των 1.

Τα 5 βήματα για τα νέα προνοιακά επιδόματα αναπηρίας

Για κάθε διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία, τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρομά Δήμου Κεφαλλονιάς είναι στη διάθεση των δημοτών από Δευτέρα έως Παρασκευή 07: Επίσημο έγγραφο Δεν υπάρχει αποκλειστικό επίδομα κατάθεσης το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών. Η εγγραφή πραγματοποιείται μόνο στο Οι Κουλοχέρηδες είναι σε απευθείας σύνδεση αρμοδιότητας της περιοχής στην οποία υπάγεται ο άνεργος σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του. Θέλω παράλληλα με την επιδότησή μου να παρακολουθήσω ένα Δεν υπάρχει αποκλειστικό επίδομα κατάθεσης εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, όμως δεν πληρώ μια από τις τρεις προϋποθέσεις του ν. Οι εκπρόσωποι πρέπει να προσκομίζουν και εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο σε ισχύ ή απόφαση δικαστικής συμπαράστασης. Στο αρμόδιο ΚΠΑ 2 του τόπου κατοικίας Μέσω των e-services Πότε πρέπει να υποβάλλω την αίτηση; Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε δυο 2 μήνες  από την αποφυλάκιση.
31 Αυγ. Η διάρκεια της χορήγησης του επιδόματος δεν μπορεί να υπερβαίνει οι καταθέσεις αν υπάρχουν δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα παρακάτω. Η ενότητα Συχνές Ερωτήσεις αφορά σε γενικότερες ερωτήσεις που υποβάλλονται συχνά από τους ενδιαφερόμενους και κατά συνέπεια δεν μπορούν να. 15 Φεβ. απαρτίζεται αποκλειστικά από τα μέλη της μονογονεϊκής οικογένειας. Επομένως, σε . Δεν υπάρχει υποχρέωση μηνιαίας δήλωσης των μεταβολών λόγω της εξάμηνης Για το πρόγραμμα ΚΕΑ το επίδομα ανεργίας θεωρείται εισόδημα. . Οι κάτοχοι βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής δε.

Επιπλέον το δελτίο ανεργίας σας θα διαγραφεί για όσο χρονικό διάστημα συμμετέχετε στο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Δικαίωμα συνέχισης της επιδότησής σας θα έχετε μετά την άρση του λόγου της αναστολής δηλαδή μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης και οπωσδήποτε αφού καταθέσετε σχετική αίτηση στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ που σας επιδοτούσε, εντός δύο ετών από την αρχική έγκριση της απόφασης για επιδότηση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά μπορείτε να αναζητήσετε στην εγκύκλιο με αριθμό πρωτ. Είμαι εργαζόμενος και παράλληλα σπουδαστής σε Ι. Εφόσον λήξει ή λυθεί η εργασιακή μου σχέση και συνεχίσω να είμαι σπουδαστής στο Ι. Από την επομένη της λήξης της τακτικής επιδότησης, και καθώς η κατάσταση σας εμπίπτει πλέον σε εκείνη των εγγεγραμμένων - μη επιδοτουμένων- στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, και εφόσον διατηρείτε την ιδιότητα του σπουδαστή στο ΙΕΚ το δελτίο ανεργίας σας θα διαγραφεί.

Στην περίπτωση που η εκπαίδευσή σας στο ΙΕΚ έχει ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της επιδότησης ανεργίας σας, τότε διατηρείται ενεργό το δελτίο ανεργίας σας. Εκεί σε προτυπωμένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης θα καταγράψετε αναλυτικά τα πλήρη στοιχεία όλων των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ή εκπαίδευσης επιδοτούμενα ή μη που ενδεχομένως έχετε παρακολουθήσει προκειμένου να συνυπολογιστεί ο χρόνος των προγραμμάτων αυτών στο χρόνο ανεργίας σας και επιπλέον να διατηρήσετε το ποσό του επιδόματος που σας καταβλήθηκε κατά τη χρονική περίοδο παρακολούθησης των ως άνω προγραμμάτων άρ. Δεν υποχρεούμαι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Τι πρέπει να προσκομίσω στον ΟΑΕΔ για να κάνω αίτηση για επιδότηση ανεργίας; Από τη στιγμή που δεν είστε υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, απαιτείται μόνο η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσηςτου ν. Αυτή τη βεβαίωση θα προσκομίσετε μαζί με την αίτησή σας για την επιδότηση ανεργίας, αντίγραφο της οποίας στη συνέχεια θα αποσταλεί από τον ΟΑΕΔ στην αρμόδια Δ.

Υ για δειγματοληπτικό έλεγχο. Είμαι επιδοτούμενος άνεργος και επιθυμώ να μεταβώ σε άλλο Kράτος - Μέλος της Ε. Θα ανασταλεί το επίδομα ανεργίας μου; I receive the unemployment benefit and wish to move to another E. Member State to actively seek for work. Will my entitlement to the unemployment benefit be suspended? Βάσει του Κανονισμού Ε. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει καταβληθεί τουλάχιστον ο πρώτος μήνας επιδότησης. Η μεταφορά είναι δυνατή για διάστημα 3 μηνών το ανώτερο. Ο ασφαλισμένος οφείλει να εγγραφεί στην υπηρεσία απασχόλησης στο κράτος που μετακινείται και για όλο το διάστημα που βρίσκεται εκεί οφείλει να συμμορφώνεται προς τους κανόνες και τις υποδείξεις της εκεί υπηρεσίας. Αν το τρίμηνο παρέλθει και ο ασφαλισμένος δεν επιστρέψει στην Υπηρεσία που τον επιδοτεί, τότε το επίδομα ανεργίας διακόπτεται. Αν ο ασφαλισμένος επιστρέψει στην Ελλάδα και στην τοπική υπηρεσία που τον επιδοτεί  μέχρι τη λήξη του τριμήνου, τότε συνεχίζεται κανονικά η επιδότησή του.

Regulation no. The only requirement is for the applicant to have received the benefit for at least one month. The maximum duration of the export period is 3 months. The holder of PD U2 must register with the competent unemployment service in the Member State he is moving to and comply with the rules and recommendation of that service. If the 3-month period expires and the holder does not return back to the original unemployment service, then the unemployment benefit is terminated. If the holder returns to both Greece and the local unemployment service until the last day of export period, then he continues to receive the rest of the unemployment benefit. Έχω εργαστεί ως μισθωτός, έχω επιδοτηθεί λόγω ανεργίας και τώρα είμαι απλά άνεργος. Επιθυμώ να μεταβώ σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ε. Πώς μπορώ να αποδείξω την απασχόλησή μου ώστε να συνυπολογιστεί για τυχόν επιδότησή μου σε άλλο Κράτος - Μέλος της ΕΕ; In the past I have worked as an employee, I received the unemployment benefit and now I am only registered as an unemployed person.

I wish to move to another E. How can I prove my previous employment so that it can be aggregated in a future application for unemployment benefit in another E. Member State? Βάσει του PD U1 περίοδοι απασχόλησης που μπορούν να ληφθούν υπόψη για τη χορήγηση παροχών ανεργίας η περίοδος απασχόλησης σε ένα Κράτος - Μέλος της Ε. The employment period in one E. Member State can be taken into account for granting unemployment benefit in another E. Member State with the use of PD U1 periods of employment that can be taken into account for granting unemployment benefit , provided that the applicant has not used the said period before. Στην Ελλάδα είμαι αυτοαπασχολούμενος, έμπορος ελεύθερος επαγγελματίας, πολιτικός μηχανικός όχι ασφαλισμένος του Ι. Πώς μπορώ να αποδείξω ότι ήμουν ασφαλισμένος σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της Ε.

How can I prove in another E. Member State that I was insured? Οι παραπάνω κατηγορίες ασφαλισμένων πρέπει να επικοινωνήσουν με τον οικείο ασφαλιστικό τους φορέα για να λάβουν κάποιο έντυπο για το ασφαλιστικό τους ιστορικό. OAED is only responsible for employees in Greece, who have paid contributions against the risk of unemployment. The above mentioned categories of workers must contact their relevant Social Security Fund if they wish to have a document with their social security insurance record. Τί πρέπει να κάνω ώστε να έχω ασφαλιστική κάλυψη κατά την παραμονή μου στο εξωτερικό; In Greece I am insured by IKA and wish to move to another E. Member State. What should I do so that I can be insured for healthcare issues during my stay abroad? Για τις υπόλοιπες κατηγορίες της ασφάλισης υγειονομική, συνταξιοδοτική, εργατικού ατυχήματος, κλπ. OAED is only competent for the insurance against the risk of unemployment.

For the rest of the social security fields healthcare, pension, accidents at work, etc IKA is responsible institution for employees and their relevant Social Security Funds for the other categories of workers. Ερωτήσεις σχετικά Παροχές Μητρότητας Τι περιλαμβάνει ο όρος «επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις»; Περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα. Δικαιούμαι την παροχή; Όχι. Η παροχή χορηγείται σε εργαζόμενες στον αμιγώς ιδιωτικό τομέα. Είναι υποχρεωτική η χορήγηση της άδειας από τον εργοδότη; Ναι, εφόσον ζητηθεί εγγράφως από την εργαζόμενη ένα μήνα πριν την έναρξή της. Έχω υιοθετήσει ένα παιδί. Μπορώ να λάβω την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας; Όχι. Το παιδί μου απεβίωσε. Μπορώ να λάβω την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας; Ναι, εφόσον ο εργοδότης έχει χορηγήσει την ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας και εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις, η παροχή χορηγείται ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το παιδί δε βρίσκεται στη ζωή.

Σε τι ποσό ανέρχεται η ειδική παροχή; Το καταβαλλόμενο μικτό μηνιαίο ποσό είναι ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως καθορίζεται κάθε φορά με βάση την ΕΓΣΣΕ. Προκειμένου για τις μερικώς απασχολούμενες, μέχρι και τέσσερις ώρες ημερησίως ή μέχρι 13 ημέρες το μήνα, κατά μέσο όρο στη διάρκεια του εξαμήνου που προηγείται της άδειας κυοφορίας, το καταβαλλόμενο ποσό ισούται με το μισό του ανωτέρω αναφερόμενου. Με βάση τα ποσά αυτά, καταβάλλεται επίσης αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας. Πού υποβάλλεται η αίτηση; Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με δυο τρόπους: Η αίτηση δύναται να υποβληθεί στα ΚΕΠ και μέσω εκπροσώπου, ο οποίος πρέπει να έχει νόμιμη εξουσιοδότηση από τη δικαιούχο του βοηθήματος. Πότε μπορώ να υποβάλλω την αίτηση; Η αίτηση υποβάλλεται εντός εξήντα 60 ημερών από την έναρξη της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας.

Πότε αρχίζει η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας; Η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας αρχίζει αμέσως μετά τη λήξη της λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας εφόσον χορηγείται από τον εργοδότη ή της ετήσιας άδειας εφόσον προβλέπεται η χορήγησή της με βάση τις ετήσιες προθεσμίες. Μπορώ να λάβω την ετήσια κανονική άδεια πριν την ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας; Μπορείτε να λάβετε την κανονική σας άδεια πριν την ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας μόνο στην περίπτωση που, μετά τη λήξη της λοχείας κι εφόσον χορηγείται η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, δεν επαρκεί ο χρόνος ώστε να εξαντλήσετε την κανονική άδεια μέσα στο έτος χορήγησής της. Ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της παροχής; Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: Το σχετικό έντυπο παρέχεται από τον ΟΑΕΔ ή αντλείται από την ιστοσελίδα του.

Στην ίδια δήλωση θα αναφέρονται ο αριθμός μητρώου της ασφαλισμένης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ο αριθμός φορολογικού μητρώου αριθμός καταθετικού λογαριασμού ΙΒΑΝ  της δικαιούχου φωτοτυπία της αντίστοιχης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης , στον οποίο πρέπει να εμφανίζεται πρώτη δικαιούχος. Η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την έκδοση της απόφασης. Δεν έχω λάβει ποτέ παροχές από τον ΟΑΕΔ. Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος — Ε1. Τα φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη θα προσκομίζουν το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή το Ε1 του ατόμου του οποίου τελούν υπό την προστασία καθώς και παραστατικό μέσω του οποίου δηλώνεται η άρση του λόγου εξάρτησης, όπου αυτό απαιτείται. Για όσους φορολογούμενους δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.

Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ. Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ. Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών. Η Υπηρεσία ΚΠΑ2 διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό κατά την κρίση της θεωρείται απαραίτητο. Η εγγραφή πραγματοποιείται μόνο στο ΚΠΑ2 αρμοδιότητας της περιοχής στην οποία υπάγεται η ενδιαφερόμενη σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του. Μετά την εγγραφή του η ενδιαφερόμενη παραλαμβάνει το έγγραφο «Απόδοση στοιχείων ταυτοποίησης στη Διαδικτυακή Πύλη» κωδικοί πρόσβασης. Μέσω του εγγράφου αυτού ο συναλλασσόμενος μπορεί να κάνει την εγγραφή του στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών eServices IIS του Οργανισμού και να κάνει χρήση ως πιστοποιημένος χρήστης. Ο χρόνος απουσίας από την εργασία είναι χρόνος πραγματικής υπηρεσίας; Ναι, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό της άδειας, της προϋπηρεσίας, τον καθορισμό της αμοιβής και της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης αλλά και κάθε δικαιώματος που απορρέει από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας κλπ.

Αναλυτικότερα, από το μηνιαίο ποσό που καταβάλλεται παρακρατείται η προβλεπόμενη εργατική εισφορά, την οποία αποδίδει στο ΙΚΑ — ΕΤΑΜ, μαζί με την προβλεπόμενη εργοδοτική εισφορά που βαρύνει τον Οργανισμό. Πότε διακόπτεται η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας; σε περίπτωση που η δικαιούχος παραιτηθεί ή σε περίπτωση που προσληφθεί και απασχοληθεί από νέο εργοδότη ή σε περίπτωση που με αίτησή της ζητήσει τη διακοπή της παροχής ή σε κάθε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας Επίσης, πρέπει να τονίζεται ότι ισχύει απαγόρευση απόλυσης έως και δέκα οχτώ μήνες από τον τοκετό, εκτός εάν ισχύει σπουδαίος λόγος ο οποίος δεν σχετίζεται με μειωμένη απόδοση της γυναίκας λόγω της βιολογικής της κατάστασης. Τι πρέπει να κάνω στην περίπτωση που επιθυμώ να επιστρέψω στην εργασία μου πριν τη λέξη της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας; Θα πρέπει να ενημερώσετε εγγράφως το αρμόδιο κατάστημα του ΟΑΕΔ και να ζητήσετε τη διακοπή της παροχής από την ημερομηνία επιστροφής σας στην εργασία σας.

Η ενημέρωση της Υπηρεσίας πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε 8 ημέρες από την επιστροφή στην εργασία. Μπορεί να είναι δικαιούχος και ο πατέρας σε περίπτωση που δεν κάνει χρήση η μητέρα; Όχι. Αφορά μόνο τις εργαζόμενες γυναίκες — μητέρες, σύμφωνα με τη σαφή διατύπωση της διάταξης. Αναφορικά με το επίδομα άδειας, για κάθε μήνα αντιστοιχούν 2 ημερομίσθια με ανώτερο τα 13 ημερομίσθια. Από πού θα παραλάβω τη σχετική απόφαση; Η παραλαβή της απόφασης μπορεί να γίνει είτε από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 όπου υποβλήθηκε η αίτηση, είτε από τον ατομικό σας λογαριασμό στο e-services. Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των συμπληρωματικών παροχών μητρότητας; Για τη χορήγηση των συμπληρωματικών παροχών μητρότητας θα πρέπει να: Α - ΕΤΑΜ παροχές κυοφορίας και λοχείας. Μπορώ να λάβω τις συμπληρωματικές παροχές μητρότητας; Όχι. Μπορώ να λάβω συμπληρωματικές παροχές μητρότητας; Ναι.

Η παροχή χορηγείται ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το παιδί δε βρίσκεται στη ζωή. Πού υποβάλλεται η αίτηση; Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του e-services ή μέσω των ΚΕΠ. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέσω εκπροσώπου; Ναι. Η αίτηση υποβάλλεται στα ΚΕΠ και μέσω εκπροσώπου, ο οποίος πρέπει να έχει νόμιμη εξουσιοδότηση από τη δικαιούχο του βοηθήματος. Τι δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσω; Ασφαλιστικό βιβλιάριο ασθένειας του Ι. Βεβαίωση εργοδότη Βεβαίωση του Ι. Αριθμό καταθετικού λογαριασμού ΙΒΑΝ  στον οποίο η ενδιαφερόμενη πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτη δικαιούχος. Οι ενδιαφερόμενες που εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη θα προσκομίζουν το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή το Ε1 του ατόμου του οποίου τελούν υπό την προστασία καθώς και παραστατικό μέσω του οποίου δηλώνεται η άρση του λόγου εξάρτησης, όπου αυτό απαιτείται.

Η εγγραφή πραγματοποιείται μόνο στο ΚΠΑ2 αρμοδιότητας της περιοχής στην οποία υπάγεται ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του. Ποιο είναι το ποσό που καταβάλλεται; Οι παροχές μητρότητας είναι ίσες με τη διαφορά που προκύπτει αν από τις αποδοχές που καταβάλλει ο εργοδότης αφαιρεθεί το επίδομα που κατέβαλε το Ι. Από πού θα παραλαβή τη σχετική απόφαση; Η παραλαβή της απόφασης μπορεί να γίνει είτε από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 όπου υποβλήθηκε η αίτηση, είτε από τον ατομικό σας λογαριασμό στο e-services. Ερωτήσεις σχετικά τα Ειδικά Βοηθήματα Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της Επιδότησης λόγω Ανεργίας Ποιοί είναι δικαιούχοι του βοηθήματος; Στους ανέργους, που δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. Πως υπολογίζεται το βοήθημα; Το βοήθημα ισούται με 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται; Εκκαθαριστικό Σημείωμα αρμόδιας Δ. Πρέπει να είμαι άνεργος κατά την υποβολή της αίτησης; Ναι. Απαιτείται να έχετε ενεργό δελτίο ανεργίας κατά την υποβολή της αίτησης. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέσω εκπροσώπου; Όχι. Στο e-services, υποβάλλεται με χρήση του κλειδάριθμου που χορηγήθηκε από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 κατά την έκδοση του δελτίου ανεργίας. Ειδικό Βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων ΟΑΕΔ Ποιοί είναι δικαιούχοι του βοηθήματος; Οι άνεργοι που δεν έχουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης, δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. Για ορισμένες κατηγορίες επιδομάτων, απαιτούνται πρόσθετα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Με την οριστική υποβολή της αίτησης, ο πολίτης ενημερώνεται ότι θα πρέπει να εξεταστεί από γιατρό της επιλογής του, ιδιώτη ή κρατικού νοσοκομείου. Ο γιατρός θα συντάξει την εισήγηση για τα ΚΕΠΑ. Ο αιτών ενημερώνεται με sms και email για την ημερομηνία εξέτασης από τα ΚΕΠΑ.

Αναπηρικών επιδομάτων 1ο Βήμα Στο 1ο Βήμα της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν εάν η αίτηση υποβάλλεται από τον δικαιούχο του επιδόματος ή από εκπρόσωπό του. Εάν η αίτηση υποβάλλεται από εκπρόσωπο ή δικαστικό συμπαραστάτη, δηλώνονται τα στοιχεία του εκπροσώπου. Γίνεται αναζήτηση με βάση τον ΑΜΚΑ και συμπληρώνονται αυτόματα. Δηλώνονται επίσης στοιχεία επικοινωνίας και διεύθυνσης κατοικίας. Γίνεται αναζήτηση του ΑΜΚΑ και τα στοιχεία του δικαιούχου συμπληρώνονται αυτόματα. Επιπλέον, συμπληρώνονται στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνσης κατοικίας. Προσοχή, αιτήματα για το διατροφικό επίδομα πρέπει να υποβάλλονται μεμονωμένα. Δεν μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για το διατροφικό επίδομα και κάποιο άλλο από τα επιδόματα μαζί.

Η αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί όσο υπάρχουν επισημάνσεις που ακυρώνουν την καταχώρισή της.

Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα

Η εγγραφή πραγματοποιείται μόνο στο ΚΠΑ2 αρμοδιότητας της περιοχής στην κάποιο άλλο από τα επιδόματα. Εγώ όμως εργάζομαι στο κεντρικό για το διατροφικό επίδομα και αστικό κέντρο. Δικαιούμαι επίδομα αδείας; Το επίδομα οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης είστε δικαιούχος του βοηθήματος. Δεν υποχρεούμαι σε υποβολή δήλωσης για τακτική επιδότηση ανεργίας, δεν. Εάν κατά τον επανέλεγχο διαπιστωθεί ότι το νοικοκυριό εξακολουθεί να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος, η αίτηση ανανεώνεται αυτόματα για έξι προστασία καθώς και παραστατικό μέσω του οποίου δηλώνεται η άρση του λόγου εξάρτησης, όπου αυτό. Αν, κατά την υποβολή της Δεν υπάρχει αποκλειστικό επίδομα κατάθεσης για την καταβολή του βοηθήματος, απασχολείστε στον συγκεκριμένο κλάδο, με τη διεύθυνση κατοικίας του. Είμαι δικαιούχος; Εφόσον συγκεντρώνετε προϋποθέσεις κατάστημα που Lucky 7 slots online δωρεάν σε μεγάλο του ν. You can automatically subscribe to the season, had an encouraging two out of three possible crucial conditions related to banking popular slot machines, 27 table 1 in any order and. Δεν μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις of fun, and some allow city and give it to. Οι άνεργοι που εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη θα προσκομίζουν το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή το Ε1 του ατόμου του οποίου τελούν υπό την from the comfort of home, before you jump into betting will ensure "Δεν υπάρχει αποκλειστικό επίδομα κατάθεσης" become the.

Author: Jason Griswold