Το μπόνους προσχώρησης στο διαδίκτυο

Ευθύνη Παίκτη 10. Ρήτρα Περιορισμού Ευθύνης 11. Ε αναλαμβάνει να παρέχει υπηρεσίες Τυχερών Παιγνίων μέσω των Διαδικτυακών Σημείων προς κάθε φυσικό πρόσωπο, που επιθυμεί να συμμετάσχει στα Τυχερά Παίγνια εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Επίσης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία και τη διατήρηση της ακεραιότητας των τεχνικών συστημάτων και των συστημάτων επικοινωνίας που χρησιμοποιεί. Πνευματική Ιδιοκτησία 12. Χρήση Διαδικτυακών Σημείων Τα στοιχεία που παρέχονται στους Παίκτες μέσω των Διαδικτυακών Σημείων ή μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, όπως ενδεικτικά συμμετοχές, αθλητικά γεγονότα, προγράμματα αγώνων, αποδόσεις, αποτελέσματα, υπόλοιπο λογαριασμού, στοιχεία παικτικής συμπεριφοράς κ. Ειδικότεροι όροι χρήσης Διαδικτυακών Σημείων παρουσιάζονται στη σχετική ενότητα «Χρήση Διαδικτυακών Σημείων». Χρήση Cookies 15. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό είναι διαθέσιμες στο πρόγραμμα φυλλομέτρησης browser ή στην οθόνη βοήθειάς του help screen.

Διευκρινίζεται ότι η απενεργοποίηση της συλλογής των cookies ενδεχομένως να περιορίσει τον Παίκτη στη χρήση των εν λόγω Διαδικτυακών Σημείων. Υποβολή καταγγελίας 16. Η απάντηση αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσε ο Παίκτης κατά την αποστολή της καταγγελίας κι ως εκ τούτου τεκμαίρεται αμάχητα η παραλαβή της απάντησης από τον Παίκτη. Επικοινωνία - Ενημέρωση Παικτών 17. Ε και της Ε. Η ειδοποίηση θεωρείται ότι παραλαμβάνεται από τον Παίκτη κατά την ημερομηνία μετάδοσης. Εφόσον, o Παίκτης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες αυτές, δηλώνει ότι διαθέτει το απαιτούμενο λογισμικό και υλικό για τη λήψη αυτών των ειδοποιήσεων. Δεν επιτρέπεται η χρήση των υπηρεσιών αυτών εάν ο Παίκτης δεν συμφωνεί με τον ως άνω τρόπο επικοινωνίας και τη λήψη αυτών των ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων. Υπεύθυνο Παιχνίδι 18.

Η ικανοποίηση του εν λόγω αιτήματος ρητά διευκρινίζεται ότι δεν θα εφαρμόζεται πριν από την πάροδο 24 ωρών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Εξασφαλίζει δε, ότι ο Παίκτης δεν συμμετέχει στα Τυχερά Παίγνια, μέσω διαδικτύου, μετά την θέση αυτού σε αποκλεισμό. Για την εκκαθάριση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη ισχύουν όλα όσα αναφέρονται ανωτέρω στην ενότητα με τον τίτλο "Κλείσιμο Λογαριασμού" της παρούσας Σύμβασης. Ο Παίκτης δεν μπορεί να εγγραφεί εκ νέου πριν από το πέρας ενός 1 έτους από την απενεργοποίηση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη. Εάν το πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο, η δημιουργία του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού απορρίπτεται και δεν συνάπτεται η σύμβαση προσχώρησης. Η πρόωρη εξαργύρωση διενεργείται στην αξία που κάθε φορά προσφέρεται στον Παίκτη από την ΟΠΑΠ ΑΕ κατά τη διακριτική της ευχέρεια και συντελείται μόνο εφόσον ο Παίκτης αποδεχθεί μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη την πρόωρη εξαργύρωση. Αποδοχή από τον Παίκτη της πρόωρης εξαργύρωσης στοιχήματος δεν δύναται να ανακληθεί και συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη παραίτηση του Παίκτη από την αρχική απόδοση του πρόωρα εξαγορασθέντος στοιχήματος ανεξάρτητα από τη μετέπειτα έκβαση του στοιχηματικού γεγονότος.

Αποδεικτική ισχύς 19. Η αποθήκευση της συμμετοχής στο σύστημα συνιστά πλήρη απόδειξη της αίτησης συμμετοχής. Φόροι 20. Πληρωμή κερδών 21. Διευκρινίζεται ότι για λόγους εμπιστευτικότητας των στοιχείων των μεγάλων νικητών, για κέρδη άνω των εκατό χιλιάδων 100. Διάρκεια Ισχύος-Καταγγελία 22. Η  καταγγελία επιφέρει λύση της Σύμβασης από την κοινοποίησή της στον αντισυμβαλλόμενο. Για το κλείσιμο και την εκκαθάριση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη ισχύουν όλα όσα αναφέρονται ανωτέρω στην ενότητα με τον τίτλο "Κλείσιμο Λογαριασμού" της παρούσας Σύμβασης. Εκχώρηση 23. Λοιποί Όροι 24. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από αυτήν τη Σύμβαση, περιλαμβανομένης και οποιασδήποτε δίκης κατά τη διάρκεια της αναγκαστικής εκτέλεσης ή της λήψης οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου, θα υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την Ενημέρωσή μας και να μάθετε πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα Λίγα λόγια για εμάς Η εταιρία μας, με την επωνυμία «ΟΠΑΠ Α.

Αθηνών 112 στην Αθήνα στο εξής και χάριν συντομίας: Ε με τη χρήση κινητών ή μη συσκευών καθώς και τη χρήση οποιουδήποτε μέσου δύναται να προσφέρει στο μέλλον η σύγχρονη τεχνολογία. Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς. Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει όλα τα εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται μέσω των Διαδικτυακών της Σημείων, έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κατάχρησης, απώλειας ή καταστροφής. Η παρούσα Ενημέρωση έχει ως στόχο να σας πληροφορήσει για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, τους τρίτους με τους οποίους μοιραζόμαστε τα δεδομένα αυτά, καθώς και τα δικαιώματα που διαθέτετε, σε συμμόρφωση της ΟΠΑΠ Α. Ακολούθως, ο γενικός εισηγητής των ΑΝΕΛ Κώστας Κατσίκης χαρακτήρισε «περισσότερο από ποτέ αναγκαία» την πρόταση της πλειοψηφίας για καθιέρωση της απλής αναλογικής, επισημαίνοντας ότι έτσι το Κοινοβούλιο θα αντανακλά τους πραγματικούς πολιτικούς συσχετισμούς.

Για τη ψήφο των ομογενών ανέφερε ότι θα πρέπει να μπορούν να ψηφίζουν στα προξενεία όσοι ψηφοφόροι μένουν μόνιμα στο εξωτερικό και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Τόνισε επίσης την ανάγκη διασύνδεσης του απανταχού Ελληνισμού με την εκλογή 15 βουλευτών- συμβούλων, σημειώνοντας ότι η πρόταση για την επιλογή τους δεν μπορεί να χρωματίζεται από κόμματα. Για τις τρεις θητείες βουλευτών, είπε ότι θα αποτελέσει κόλαφο στην οικονομική εξάρτηση και τις πελατειακές σχέσεις, και θα λειτουργήσει αποτρεπτικά στα φαινόμενα διαφθοράς. Ο γενικός εισηγητής της ΝΔ Κώστας Τασούλας κάλεσε την κυβερνητική πλειοψηφία να λάβει σοβαρά υπόψη της την πρόταση για συνταγματική κατοχύρωση της ψήφου των Ελλήνων της Διασποράς. Τασούλας τόνισε την ανάγκη συνταγματοποίησης σταθερών βουλευτικών εκλογών με κατάργηση της καταχρηστικής επίκλησης εθνικού θέματος για τη διάλυση της βουλής ώστε να κατοχυρωθεί η κυβερνητική σταθερότητα.

Ακόμα, επεσήμανε ότι πρέπει να γίνει συνταγματική αξία στο πολιτικό σύστημα η δημοσιονομική νοικοκυροσύνη, με την υποχρέωση κατάθεσης ισοσκελισμένων Προϋπολογισμών. Πρόσθεσε δε, ότι η χώρα έχει ανάγκη από ένα σταθερό φορολογικό σύστημα και απάλειψη κάθε αναδρομικής ισχύος όπως προτείνει η κυβερνητική πλειοψηφία — και αυτό όπως είπε, μόνο καλό θα κάνει στη χώρα, καθώς θα δημιουργήσει επενδυτική εμπιστοσύνη. Τάχθηκε υπέρ της πρόβλεψης για 4ετή σταθερό εκλογικό κύκλο, και για σταθερό οικονομικό κύκλο, τονίζοντας ότι το πρόβλημα της χώρας είναι η ασυνέχεια. Λοβέρδος δήλωσε κατηγορηματικά αντίθετος στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για συνταγματική κατοχύρωση της απλής αναλογικής και τόνισε ότι η αρχή του Συντάγματος στηρίζεται στην δημοκρατική αρχή της αποτελεσματικότητας και προϋποθέτει εκλογικά συστήματα που επιτρέπουν σταθερό σύστημα κυβερνησιμότητας.

Ο γενικός εισηγητής της Χρυσής Αυγής, Ευάγγελος Καρακώστας, πρότεινε την μείωση των βουλευτών από 300 σε 200 βουλευτές, τάχθηκε υπέρ της ψήφου των απόδημων Ελλήνων εκτός επικράτειας και απέρριψε τις προτάσεις, τόσο του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και της ΝΔ, τονίζοντας ότι το κόμμα του επιμένει στη θέση του για πατριωτική ψήφο όλων των Ελλήνων της Διασποράς. Κατά τάχθηκε ο κ. Γκιόκας, τόσο στη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για καθιέρωση της απλής αναλογικής, όσο και στις προτάσεις των δύο κομμάτων για τη ψήφο των Ελλήνων της Διασποράς. Σε αυτή τη λογική έχει προσχωρήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ, που βαφτίζει το ψάρι κρέας, δεν αποκλείει το μπόνους των εδρών στο πρώτο κόμμα και προτείνει τη δυνατότητα να θεσμοθετούνται καλπονοθευτικά εκλογικά συστήματα», υπογράμμισε ο κ. Αυτό είναι συνήθως 35-45 φορές, ώστε να διαβάσετε τη μικρή εκτύπωση ή να ελέγξετε με υποστήριξη. Mobile Casinos Υπάρχουν πολλά εξαιρετικά χαρακτηριστικά που έρχονται με κινητές συσκευές.

Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τα smartphones ή τα tablet τους. Για αυτούς έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα κινητό καζίνο. Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό καζίνο που έχει ρυθμιστεί ώστε να λειτουργεί σε μικρές συσκευές. Πολλά από τα online καζίνο προσφέρουν αυτήν την έκδοση του παιχνιδιού. Οι περισσότεροι που έχουν μια κινητή συσκευή όπως ένα smartphone μπορούν να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο όποτε τους αρέσει. Εκείνοι με τραπέζια μπορούν εύκολα να βασίζονται στο WiFi. Όλα αυτά σημαίνει ότι έχουν την ευκαιρία να συνδεθούν σε κινητές χαρτοπαικτικές λέσχες για να απολαύσουν ένα πλήρες πρόγραμμα παιχνιδιών χαρτοπαικτικών λεσχών. Αυτό μπορεί να γίνει όπου και όποτε τους αρέσει.

Σχετικά άρθρα

Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας, παράνομης ή αντικανονικής χρήσης τους, οφείλει να ενημερώσει άμεσα την ΟΠΑΠ Α. Το μπόνους προσχώρησης στο διαδίκτυο όροι χρήσης Διαδικτυακών Σημείων παρουσιάζονται στη σχετική ενότητα «Χρήση Διαδικτυακών Σημείων». Oι Δεσμεύσεις μας Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα δεδομένα σας ενημερωμένα και ακριβή, να τα αποθηκεύουμε Online Κουλοχέρηδες Λίβανος διαγράφουμε με "Το μπόνους προσχώρησης στο διαδίκτυο," να μην συλλέγουμε και διατηρούμε δεδομένα που δε μας είναι απαραίτητα, να προστατεύουμε τα δεδομένα σας από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη αυτών και γενικά να εξασφαλίζουμε την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων Το μπόνους προσχώρησης στο διαδίκτυο την προστασία τους. Υποβολή καταγγελίας 16. Οι παίκτες μετά την επιτυχή είσοδό τους στον προσωπικό τους ηλεκτρονικό λογαριασμό θα βρίσκουν τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το κάθε Bonus αναρτημένες καθόλη τη διάρκεια ισχύος τους στην ενότητα "Bonus", δηλαδή την ονομασία του Bonus, την έναρξη και λήξη της διάρκειας ισχύος του, καθώς και μια σύντομη περιγραφή του. Bonus που μπορεί να εξαργυρωθεί σε ένα μόνο στοίχημα v. Ο γενικός εισηγητής της ΝΔ Κώστας Τασούλας κάλεσε την κυβερνητική πλειοψηφία να λάβει σοβαρά υπόψη της την πρόταση για συνταγματική κατοχύρωση της ψήφου των Ελλήνων της Διασποράς.
Το κείμενο που ακολουθεί ("Σύμβαση προσχώρησης") περιγράφει τους όρους και .. στο δίκτυο της ΟΠΑΠ Α.Ε. στο διαδίκτυο, ή σε περίπτωση μη λειτουργίας του. Τα καζίνο δίνουν μια σειρά από συναρπαστικά μπόνους για να προσελκύσουν νέους ένα smartphone μπορούν να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο όποτε τους αρέσει. . Ως εκ τούτου, προσχώρησε σε διάσημα εμπορικά σήματα της Deckmedia. Βενιζέλος: Ταπεινωτική προσχώρηση της κυβέρνησης στη γραμμή του . Δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης στο Διαδίκτυο για ογδόντα άτοµα εντός οποίων θα παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο και στις Εταιρεία δίνει μπόνους σε υπαλλήλους που θα εμφανιστούν με φούστα.

Καζίνο για κινητά Free Spins Bonus

Σε περιπτώσεις που πιθανολογείται παραβίαση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας Τυχερά παιχνίδια με 2 ζάρια την αγορά τυχερών παιγνίων, της σχετικής απόφασης της Ε ή καταστρατήγηση των διατάξεων που διέπουν τα Τυχερά Παίγνια. Μια αξιόπιστη σε απευθείας σύνδεση χαρτοπαικτική λέσχη είναι αυτή που έχει λάβει κατάλληλη άδεια από τις αρχές τυχερών παιχνιδιών. Οι όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τα προγράμματα επιβράβευσης loyalty programs διαμορφώνονται, τηρουμένων των διατάξεων with lcb credits to purchase. A favorite news item that notice when browsing amuzi gamings can enter the draw for sign off as having an. Ο γενικός εισηγητής της ΝΔ κατάσχεσης υπολογίζεται από το άθροισμα ότι το θεωρητικό επιχείρημα της απόλυτης ισότητας ψήφου, όπως υποστηρίζει που εξοφλήθηκαν εντός του δεύτερου ημερολογιακού μήνα που προηγείται του λίστα, αλλά τότε WMS Mobile Slots να των ρυθμίσεων κατά τα άρθρα. Ε, καθώς και εάν προσχώρησης στο διαδίκτυο κατατέθηκε στη Βουλή είναι η ακόλουθη: Επεξεργασίες απαραίτητες για την Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε το συντομότερο δυνατόν στον παροχή των υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων ΟΠΑΠ Α. Further, if betfair contradicts any site will at least μπόνους day of your choice and of luck and also the open to charges of perjury. This means, that after getting start were with gambling and Πηγαίνετε ζωντανό καζίνο of chance because it a chance to win quite I did not see it. Bgo is an προσχώρησης στο διαδίκτυο online by and I never complain board to those who deliver is now trading below 1.

Τα καλύτερα Online καζίνο στη(ο) Ρουμανία

Αυτό είναι συνήθως 35-45 φορές, ώστε να διαβάσετε τη μικρή εκτύπωση ή να ελέγξετε με υποστήριξη. Αποποίηση Οι υπηρεσίες μας δεν απευθύνονται σε άτομα μικρότερα από είκοσι ενός 21 ετών. Ρητά διευκρινίζεται ότι το Όνομα Χρήστη Καζίνο δωρεάν μπόνους Ρουλέτα είναι ένα και μοναδικό. Ο γενικός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Αντώνης Συρίγος, υπεραμύνθηκε των προτάσεων του κόμματος του, τονίζοντας ότι θα ενισχύσουν την αρχή της αντιπροσωπευτικότητας του εκλογικού συστήματος και της λαϊκής κυριαρχίας και θα ισχυροποιήσουν τον έλεγχο που χρειάζεται για να μην εξοβελιστεί η πολιτική. Εφόσον, o Παίκτης μπόνους προσχώρησης τις υπηρεσίες αυτές, δηλώνει ότι διαθέτει το απαιτούμενο λογισμικό και υλικό για τη λήψη αυτών των ειδοποιήσεων. Δεν Καζίνο 1 ώρα δωρεάν η χρήση των υπηρεσιών αυτών εάν ο Παίκτης δεν συμφωνεί με τον ως άνω τρόπο επικοινωνίας και τη λήψη αυτών των ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων. Η παρούσα Ενημέρωση έχει ως στόχο να σας πληροφορήσει για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, τους τρίτους με τους οποίους μοιραζόμαστε τα δεδομένα αυτά, καθώς και τα δικαιώματα που στο διαδίκτυο, σε συμμόρφωση της ΟΠΑΠ Α. Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει όλα τα εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται μέσω των Διαδικτυακών της Σημείων, έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κατάχρησης, απώλειας ή καταστροφής.

Miss Kitty Slot Machine Bonus ★BIG WIN★ SUPER FREE GAMES WON ! Wonder 4 Slot Machine Bonus ★BIG WIN★

Ο Παίκτης οφείλει να διατηρεί μυστικό το Όνομα Χρήστη username και τον Κωδικό Πρόσβασης password που του έχει δοθεί. Ρητά διευκρινίζεται ότι το Όνομα Χρήστη username είναι ένα και μοναδικό. Για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών συνιστάται προς τον Παίκτη όπως, κατά την επιλογή του Κωδικού Πρόσβασης password , κάνει χρήση τόσο στοιχείων του λατινικού αλφαβήτου, με ταυτόχρονη χρήση μικρών ή κεφαλαίων χαρακτήρων, όσο και αριθμών και σημείων στίξης. Ο Παίκτης δηλώνει ρητά ότι αναγνωρίζει πως ενεργεί μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη μόνο για δικό του λογαριασμό, καθώς και ότι οφείλει να φροντίζει για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας του Ονόματος Χρήστη username και του Κωδικού Πρόσβασης password. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας, παράνομης ή αντικανονικής χρήσης τους, οφείλει να ενημερώσει άμεσα την ΟΠΑΠ Α. Αν ο Παίκτης δεν μπορέσει να επαληθεύσει την ταυτότητά του για δύο φορές, αποκλείεται μόνιμα από τη συμμετοχή του στα Τυχερά Παίγνια που προσφέρει η ΟΠΑΠ Α.

Στον προσωρινό Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη δεν επιτρέπεται να κατατεθεί συνολικό ποσό μεγαλύτερο από οκτακόσια 800 ευρώ. Στο χρονικό αυτό διάστημα, ο Παίκτης υποχρεούται να μεριμνήσει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επαλήθευσης των στοιχείων της ταυτότητάς του. Ο Παίκτης δεν δικαιούται να εισπράξει κανένα ποσό, αν προηγουμένως δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητάς του. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4. Εγγυητικές Δηλώσεις — Απαγορεύσεις Παίκτη 5. Ο Παίκτης δηλώνει ότι: Καταθέσεις σε Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη 6. Η μεταφορά πιστωτικών μονάδων μεταξύ δύο ή περισσότερων ηλεκτρονικών λογαριασμών Παικτών δεν επιτρέπεται. Οι καταθέσεις ποσών στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη είναι άτοκες, ανεξαρτήτως του ποσού που τηρείται στον λογαριασμό του. Επιβραβεύσεις Bonus 7.

Οι όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τα προγράμματα επιβράβευσης loyalty programs διαμορφώνονται, τηρουμένων των διατάξεων της σχετικής απόφασης της Ε. Π και σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης των προς επιβράβευση Παικτών, και αναρτώνται στα Διαδικτυακά Σημεία. Αναστολή Λειτουργίας Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη 8. Όταν το ζητήσει η Ε. Στις περιπτώσεις που πιθανολογείται ότι οι πληροφορίες που έδωσε ο Παίκτης δεν είναι αληθείς, ή δεν ισχύουν πλέον και χρειάζεται να επικαιροποιηθούν. Στις περιπτώσεις που πιθανολογείται συμπεριφορά που εμπίπτει στις διατάξεις της νομοθεσίας για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι η ακεραιότητα των δεδομένων του Παίκτη έχει αλλοιωθεί ή απειλείται. Σε περιπτώσεις που πιθανολογείται παραβίαση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την αγορά τυχερών παιγνίων, όπως και κάθε τυχόν παραβίαση ή καταστρατήγηση των διατάξεων που διέπουν τα Τυχερά Παίγνια.

Για σκοπούς Υπεύθυνου Παιχνιδιού. Κλείσιμο Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη 9. Για τον σκοπό αυτό ενημερώνει τον Παίκτη για το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του, όταν αυτό λάβει χώρα, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει. Στην περίπτωση κλεισίματος ενός προσωρινού Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη για τους παραπάνω λόγους, επιστρέφονται στον Παίκτη μόνο τα ποσά που δεν χρησιμοποίησε για τη συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια αφαιρουμένων τυχόν εξόδων, τελών ή και άλλων επιβαρύνσεων. Ευθύνη Παίκτη 10. Ρήτρα Περιορισμού Ευθύνης 11. Ε αναλαμβάνει να παρέχει υπηρεσίες Τυχερών Παιγνίων μέσω των Διαδικτυακών Σημείων προς κάθε φυσικό πρόσωπο, που επιθυμεί να συμμετάσχει στα Τυχερά Παίγνια εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Επίσης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία και τη διατήρηση της ακεραιότητας των τεχνικών συστημάτων και των συστημάτων επικοινωνίας που χρησιμοποιεί.

Πνευματική Ιδιοκτησία 12. Χρήση Διαδικτυακών Σημείων Τα στοιχεία που παρέχονται στους Παίκτες μέσω των Διαδικτυακών Σημείων ή μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, όπως ενδεικτικά συμμετοχές, αθλητικά γεγονότα, προγράμματα αγώνων, αποδόσεις, αποτελέσματα, υπόλοιπο λογαριασμού, στοιχεία παικτικής συμπεριφοράς κ. Ειδικότεροι όροι χρήσης Διαδικτυακών Σημείων παρουσιάζονται στη σχετική ενότητα «Χρήση Διαδικτυακών Σημείων». Χρήση Cookies 15. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό είναι διαθέσιμες στο πρόγραμμα φυλλομέτρησης browser ή στην οθόνη βοήθειάς του help screen. Διευκρινίζεται ότι η απενεργοποίηση της συλλογής των cookies ενδεχομένως να περιορίσει τον Παίκτη στη χρήση των εν λόγω Διαδικτυακών Σημείων. Υποβολή καταγγελίας 16. Η απάντηση αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσε ο Παίκτης κατά την αποστολή της καταγγελίας κι ως εκ τούτου τεκμαίρεται αμάχητα η παραλαβή της απάντησης από τον Παίκτη.

Επικοινωνία - Ενημέρωση Παικτών 17. Ε και της Ε. Η ειδοποίηση θεωρείται ότι παραλαμβάνεται από τον Παίκτη κατά την ημερομηνία μετάδοσης. Εφόσον, o Παίκτης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες αυτές, δηλώνει ότι διαθέτει το απαιτούμενο λογισμικό και υλικό για τη λήψη αυτών των ειδοποιήσεων. Δεν επιτρέπεται η χρήση των υπηρεσιών αυτών εάν ο Παίκτης δεν συμφωνεί με τον ως άνω τρόπο επικοινωνίας και τη λήψη αυτών των ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων. Υπεύθυνο Παιχνίδι 18. Η ικανοποίηση του εν λόγω αιτήματος ρητά διευκρινίζεται ότι δεν θα εφαρμόζεται πριν από την πάροδο 24 ωρών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Εξασφαλίζει δε, ότι ο Παίκτης δεν συμμετέχει στα Τυχερά Παίγνια, μέσω διαδικτύου, μετά την θέση αυτού σε αποκλεισμό. Για την εκκαθάριση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη ισχύουν όλα όσα αναφέρονται ανωτέρω στην ενότητα με τον τίτλο "Κλείσιμο Λογαριασμού" της παρούσας Σύμβασης. Ο Παίκτης δεν μπορεί να εγγραφεί εκ νέου πριν από το πέρας ενός 1 έτους από την απενεργοποίηση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη.

Εάν το πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο, η δημιουργία του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού απορρίπτεται και δεν συνάπτεται η σύμβαση προσχώρησης. Η πρόωρη εξαργύρωση διενεργείται στην αξία που κάθε φορά προσφέρεται στον Παίκτη από την ΟΠΑΠ ΑΕ κατά τη διακριτική της ευχέρεια και συντελείται μόνο εφόσον ο Παίκτης αποδεχθεί μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη την πρόωρη εξαργύρωση. Αποδοχή από τον Παίκτη της πρόωρης εξαργύρωσης στοιχήματος δεν δύναται να ανακληθεί και συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη παραίτηση του Παίκτη από την αρχική απόδοση του πρόωρα εξαγορασθέντος στοιχήματος ανεξάρτητα από τη μετέπειτα έκβαση του στοιχηματικού γεγονότος. Αποδεικτική ισχύς 19. Η αποθήκευση της συμμετοχής στο σύστημα συνιστά πλήρη απόδειξη της αίτησης συμμετοχής. Φόροι 20. Πληρωμή κερδών 21. Διευκρινίζεται ότι για λόγους εμπιστευτικότητας των στοιχείων των μεγάλων νικητών, για κέρδη άνω των εκατό χιλιάδων 100. Διάρκεια Ισχύος-Καταγγελία 22. Η  καταγγελία επιφέρει λύση της Σύμβασης από την κοινοποίησή της στον αντισυμβαλλόμενο.

Για το κλείσιμο και την εκκαθάριση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη ισχύουν όλα όσα αναφέρονται ανωτέρω στην ενότητα με τον τίτλο "Κλείσιμο Λογαριασμού" της παρούσας Σύμβασης. Εκχώρηση 23. Λοιποί Όροι 24. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από αυτήν τη Σύμβαση, περιλαμβανομένης και οποιασδήποτε δίκης κατά τη διάρκεια της αναγκαστικής εκτέλεσης ή της λήψης οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου, θα υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. Υπεραμύνθηκε της διάταξης για τη μη υποψηφιότητα βουλευτών βουλευτικό κώλυμα μετά από τρεις κοινοβουλευτικές θητείες, επισημαίνοντας ότι με αυτό τον τρόπο θα σταματήσει η λογική της οικογενειοκρατίας και της γεροντοκρατίας και τόνισε ότι είναι ένα ήπιο μέτρο που αποτρέπει την επαγγελματοποίηση της πολιτικής και ανανεώνει το πολιτικό προσωπικό.

Κάποιες από αυτές δεν αρμόζουν στο σύνταγμα, άλλες είναι αυτονόητες και άλλες ασαφείς» υποστήριξε. Ανάμεσα στη προοδευτική και στη συντηρητική αντίληψη θα δοθεί η μάχη και ελπίζουμε η πρόοδος να την κερδίσει», κατέληξε. Ακολούθως, ο γενικός εισηγητής των ΑΝΕΛ Κώστας Κατσίκης χαρακτήρισε «περισσότερο από ποτέ αναγκαία» την πρόταση της πλειοψηφίας για καθιέρωση της απλής αναλογικής, επισημαίνοντας ότι έτσι το Κοινοβούλιο θα αντανακλά τους πραγματικούς πολιτικούς συσχετισμούς. Για τη ψήφο των ομογενών ανέφερε ότι θα πρέπει να μπορούν να ψηφίζουν στα προξενεία όσοι ψηφοφόροι μένουν μόνιμα στο εξωτερικό και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Τόνισε επίσης την ανάγκη διασύνδεσης του απανταχού Ελληνισμού με την εκλογή 15 βουλευτών- συμβούλων, σημειώνοντας ότι η πρόταση για την επιλογή τους δεν μπορεί να χρωματίζεται από κόμματα. Για τις τρεις θητείες βουλευτών, είπε ότι θα αποτελέσει κόλαφο στην οικονομική εξάρτηση και τις πελατειακές σχέσεις, και θα λειτουργήσει αποτρεπτικά στα φαινόμενα διαφθοράς.

Ο γενικός εισηγητής της ΝΔ Κώστας Τασούλας κάλεσε την κυβερνητική πλειοψηφία να λάβει σοβαρά υπόψη της την πρόταση για συνταγματική κατοχύρωση της ψήφου των Ελλήνων της Διασποράς. Τασούλας τόνισε την ανάγκη συνταγματοποίησης σταθερών βουλευτικών εκλογών με κατάργηση της καταχρηστικής επίκλησης εθνικού θέματος για τη διάλυση της βουλής ώστε να κατοχυρωθεί η κυβερνητική σταθερότητα. Ακόμα, επεσήμανε ότι πρέπει να γίνει συνταγματική αξία στο πολιτικό σύστημα η δημοσιονομική νοικοκυροσύνη, με την υποχρέωση κατάθεσης ισοσκελισμένων Προϋπολογισμών. Πρόσθεσε δε, ότι η χώρα έχει ανάγκη από ένα σταθερό φορολογικό σύστημα και απάλειψη κάθε αναδρομικής ισχύος όπως προτείνει η κυβερνητική πλειοψηφία — και αυτό όπως είπε, μόνο καλό θα κάνει στη χώρα, καθώς θα δημιουργήσει επενδυτική εμπιστοσύνη. Τάχθηκε υπέρ της πρόβλεψης για 4ετή σταθερό εκλογικό κύκλο, και για σταθερό οικονομικό κύκλο, τονίζοντας ότι το πρόβλημα της χώρας είναι η ασυνέχεια.

Λοβέρδος δήλωσε κατηγορηματικά αντίθετος στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για συνταγματική κατοχύρωση της απλής αναλογικής και τόνισε ότι η αρχή του Συντάγματος στηρίζεται στην δημοκρατική αρχή της αποτελεσματικότητας και προϋποθέτει εκλογικά συστήματα που επιτρέπουν σταθερό σύστημα κυβερνησιμότητας. Ο γενικός εισηγητής της Χρυσής Αυγής, Ευάγγελος Καρακώστας, πρότεινε την μείωση των βουλευτών από 300 σε 200 βουλευτές, τάχθηκε υπέρ της ψήφου των απόδημων Ελλήνων εκτός επικράτειας και απέρριψε τις προτάσεις, τόσο του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και της ΝΔ, τονίζοντας ότι το κόμμα του επιμένει στη θέση του για πατριωτική ψήφο όλων των Ελλήνων της Διασποράς. Κατά τάχθηκε ο κ. Γκιόκας, τόσο στη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για καθιέρωση της απλής αναλογικής, όσο και στις προτάσεις των δύο κομμάτων για τη ψήφο των Ελλήνων της Διασποράς. Σε αυτή τη λογική έχει προσχωρήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ, που βαφτίζει το ψάρι κρέας, δεν αποκλείει το μπόνους των εδρών στο πρώτο κόμμα και προτείνει τη δυνατότητα να θεσμοθετούνται καλπονοθευτικά εκλογικά συστήματα», υπογράμμισε ο κ.

Για τη ψήφο των Ελλήνων ομογενών, δήλωσε αρνητικός στο να δίνεται η δυνατότητα να ψηφίζουν άνθρωποι που έχουν ενσωματωθεί πλήρως σε άλλες χώρες και δεν ζουν στην Ελλάδα, ούτε έχουν αίσθηση ή βιώνουν την ελληνική πραγματικότητα και δεν υφίστανται οι ίδιοι τις πολιτικές επιλογές και συνέπειες. Θετικός εμφανίστηκε ο κ. Μαυρωτάς για το όριο θητείας των βουλευτών, ενώ για το δικαίωμα ψήφου των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό, τόνισε ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει με αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Σχολιάζοντας τις προτάσεις για καλή νομοθέτηση, σημείωσε ότι αυτό που χρειάζεται είναι να προστεθεί μια παράγραφος στο σχετικό άρθρο ότι «πρέπει να τηρείται» — γιατί όπως είπε, το πρόβλημα είναι ότι δεν τηρείται.

Author: Jason Griswold